Αναδιάρθρωση δανεισμού υπό προθεσμία και με ερωτήματα στην Yalco – Τα απίθανα φαινόμενα στην Ουγγαρία

Αναδιάρθρωση δανεισμού υπό προθεσμία και με ερωτήματα στην Yalco – Τα απίθανα φαινόμενα στην Ουγγαρία
Το μετατρέψιμο ομολογιακό, τα αρνητικά κεφάλαια και η πώληση χωρίς… λεφτά από το 2010
Στον πλήρη έλεγχο των τραπεζών περνά ο ιστορικός όμιλος YALCO μετά τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού του εφ όσον δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Η συμφωνία προβλέπει την έκδοση δύο εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων ύψους 29 εκ Ευρώ περίπου με λήξη σε 4 και 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης καθώς και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 10,2 εκ Ευρώ με την έκδοση ίσου αριθμού ομολογιών με διάρκεια 5 έτη και δυνατότητα παράτασης κατά 2 έτη.
Κάθε μία ομολογία παρέχει σε κάθε ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 1,44927 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές του εκδότη ονομαστικής αξίας σήμερα εξήντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,62) η κάθε μία (λόγος μετατροπής), η δε τιμή μετατροπής θα είναι ίση με εξήντα εννέα λεπτά (0,69€) του ευρώ ανά μετοχή (τιμή μετατροπής).
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να εκδοθούν από τη μετατροπή του ομολογιακού δανείου 14.782.554 μετοχές υπέρ των τραπεζών που θα καλύψουν το μετατρέψιμο ομολογιακό. Η εταιρία έχει σήμερα 13.191.620 μετοχές. Έτσι εφ όσον γίνει μετατροπή το σύνολο των μετοχών θα ανέλθει σε 27.974.174 και οι τράπεζες θα ελέγχουν το 52,8% της εισηγμένης εταιρίας. Το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών του Δανείου σε μετοχές της Εταιρείας θα μπορεί να ασκηθεί κατά την Ημερομηνία Λήξεως του Δανείου, εφόσον η Εταιρεία δεν αποπληρώσει το Δάνειο και τους τόκους αυτού ή σε περίπτωση που το δάνειο καταγγελθεί από τις πιστώτριες τράπεζες λόγω μη τήρησης των όρων δανεισμού. Πάντως ε όσων ισχυρίζεται η εταιρία στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου η συμφωνία αναδιάρθρωσης θα έχει αναδρομική εφαρμογή από τη χρήση του 2015 και θα μειώσει το χρηματοοικονομικό κόστος για το 2016 το οποίο στο εξάμηνο ήταν 1,25 εκ Ευρώ
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις του Ομίλου YALCO στο εξάμηνο διαμορφώθηκαν στο ύψος των 13.012 χιλ. ευρώ έναντι 13.463 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2015, ενώ οι πωλήσεις της μητρικής διαμορφώθηκαν στα 9.987 χιλ. ευρώ έναντι 10.610 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2015. Οι προ φόρων ζημίες της μητρικής ανήλθαν στο ύψος των 1.473 χιλ. ευρώ έναντι 1.280 χιλ. ευρώ του 2015. Σε επίπεδο Ομίλου οι αντίστοιχες ζημίες διαμορφώθηκαν σε 1.309 χιλ. ευρώ έναντι 1.075 χιλ. ευρώ του 2015.
Ωστόσο πρέπει αν σημειωθεί ότι η αναδιάρθρωση των δανείων δεν επιλύει το πρόβλημα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας τα οποία στο εξάμηνο του 2016 ξεπέρασαν τα 20 εκ Ευρώ. Επιπλέον η εταιρία από το 2010 έχει πουλήσει θυγατρική της εταιρία στην Ουγγαρία χωρίς να έχει εισπράξει το τίμημα και ισχυρίζεται ότι έχει προσημείωση σε βάρος ακινήτου του αγοραστή 2 εκ Ευρώ χωρίς και σε αυτό το μέτωπο να έχει κάνει απολύτως τίποτα μετά από έξι και πλέον χρόνια. Το εξωφρενικό είναι πως η αξία πώλησης ήταν 1.563.204 Ευρώ η αξία συμμετοχής 1.705.164 Ευρώ και ταυτόχρονα έγινε διαγραφή απαιτήσεων με επιβάρυνση 2.310.965 Ευρώ των αποτελεσμάτων χρήσης 2010. Ουσιαστικά δηλαδή έλαβε λίγες χιλιάδες Ευρώ και χάρισε και απαιτήσεις άνω των 2,3 εκ Ευρώ.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS