ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 3,1 εκατ. για τη χρήση του 2017 - Στα 0,05 ανά μετοχή το προτεινόμενο μέρισμα

ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 3,1 εκατ. για τη χρήση του 2017 - Στα 0,05 ανά μετοχή το προτεινόμενο μέρισμα
ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 3,1 εκατ. για τη χρήση του 2017 - Στα 0,05 ανά μετοχή το προτεινόμενο μέρισμα
Καθαρά κέρδη 3,1 εκατ. για τη χρήση του 2017 ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ.
Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX), στη σημερινή (26/3) του συνεδρίαση, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017) και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος €0,05 ανά μετοχή.
Επίσης, το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,15 ανά μετοχή.
Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές αποφασιστούν.
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 3,1 εκατ. έναντι 1,4 εκατ. το 2016.
Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2017, μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων, υπολογίζονται σε 0,042 ευρώ, έναντι 0,033 ευρώ το 2016.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 27,4εκατ. το 2017 έναντι 26,7 εκατ. το 2016, αυξημένος κατά 2,6%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 26,3 εκατ. έναντι 25,6 εκατ., αυξημένα κατά 2,9%.
Παρά τη μικρή μείωση της αξίας συναλλαγών στη χρηματιστηριακή αγορά κατά το 2017 σε σχέση  με το 2016, η συγκρατημένη αύξηση των ενοποιημένων εσόδων του Ομίλου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από εταιρικές πράξεις σε συνδυασμό με την αύξηση της κεφαλαιοποίησης στην αγορά αξιών.
Συγκεκριμένα, το 2017 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 58,8 εκατ. έναντι 60,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 2,8%.
Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 22% συγκρινόμενη με το 2016 (50,2 δισ. έναντι 41,3 δισ. ευρώ).
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 2017 στις 802,4 μονάδες, αυξημένος κατά 25% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του 2016 (643,6 μονάδες).
Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 29,3% το 2017 από 36,5% το 2016, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 72,7 εκατ. μετοχές έναντι 96,4 εκ. μετοχές.
Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 24% (78,7 χιλ. έναντι 63,5 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 16% λόγω της μεταβολής των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.
Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 2,9% έναντι του 2016 (16,3 εκατ. έναντι 15,8 εκατ.).
Αντίστοιχα, το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε αύξηση 4,4% σε σχέση με το 2016 (18,4 εκατ. έναντι 17,6 εκατ.).
Tα αποτελέσματα 2016 επιβαρύνθηκαν, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, με πρόβλεψη υποτίμησης χρεογράφων ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 2017 ανήλθαν σε 5,1 εκατ. έναντι 3,4 εκατ. το 2016.
Σε προσαρμοσμένο επίπεδο, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν οριακά κατά 0,6% και διαμορφώθηκαν σε 8,55 εκατ. το 2017 έναντι 8,6 εκατ. το 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS