Αναστολή διαπραγμάτευσης για τις μετοχές των Εριουργία Τρία Άλφα, Yalco, Χατζηκρανιώτη

Αναστολή διαπραγμάτευσης για τις μετοχές των Εριουργία Τρία Άλφα, Yalco, Χατζηκρανιώτη
Αναστολή διαπραγμάτευση για τις μετοχές από 30 Απριλίου 2018
Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.",  μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την περίπτωση (δ), της παραγράφου 2, του άρθρου 23 του ν. 3556/2007 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.
Η διαπραγμάτευση αναστέλλεται καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 της εν λόγω εταιρίας, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 30 Απριλίου 2018, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, στην οποία διατυπώνεται «Γνώμη με επιφύλαξη».
Επίσης αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών "YALCO ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε." και "ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.", σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 17, του Ν. 3371/2005 και έως ότου οι εταιρίες καταρτίσουν και δημοσιοποιήσουν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της χρήσης 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι, σε συνέχεια των από 27 Απριλίου 2018 ανακοινώσεών τους, σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι δυνατή η κατάρτιση και δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων της χρήσης 2017, εντός της προβλεπόμενης εκ του Ν. 3556/2007 προθεσμίας, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών τους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS