ΕΧΑΕ: Στα 1,2 εκατ. τα καθαρά κέρδη για το α' τρίμηνο του 2018

ΕΧΑΕ: Στα 1,2 εκατ. τα καθαρά κέρδη για το α' τρίμηνο του 2018
ΕΧΑΕ: Στα 1,2 εκατ. τα καθαρά κέρδη για το α' τρίμηνο του 2018
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,2 εκατ. το α' τρίμηνο του 2018 έναντι 436 χιλ. το α' τρίμηνο 2017.
Μετά από τις ζημιές αποτίμησης χρεογράφων ύψους 334 χιλ. τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το πρώτο τρίμηνο του 2018 διαμορφώνονται σε 0,016 ευρώ έναντι 0,001 ευρώ το α' τρίμηνο 2017.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 7,1 εκατ. το α' τρίμηνο 2018 έναντι 5,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένος κατά 29%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 6,8 εκατ. έναντι 5,3 εκατ., αυξημένα κατά 27,5%.
Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι αυξημένα κυρίως λόγω της αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών.
Συγκεκριμένα, το α' τρίμηνο 2018 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε στα 72 εκατ., έναντι EUR41,5 εκ. του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου, παρουσιάζοντας αύξηση 73,3%.
Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 27,3% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο 2017 (56,4 δισ. έναντι 44,3 δισ.).
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 29.3.2018 στις 780,5 μονάδες, αυξημένος κατά 17,2% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (666,06 μονάδες).
Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα αυξήθηκε στο 31,9% το α' τρίμηνο 2018 από 23,4% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 50,3 εκατ. μετοχές έναντι 70,4 εκατ.μετοχών.
Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 14,5% (61,2 χιλ. έναντι 71,5 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 55,1% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.
Το μέσο έσοδο ανά συμβόλαιο αυξήθηκε κατά 79,9% και διαμορφώθηκε στα 0,152 ευρώ έναντι 0,085 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6,1% σε σχέση με το α' τρίμηνο 2017 στα 3,9 εκατ. έναντι 3,7 εκατ., κυρίως λόγω των αποζημιώσεων αποχώρησης προσωπικού, ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με παρεπόμενες υπηρεσίες σημείωσε αύξηση 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (4,35 εκατ. έναντι 4 εκατ.).
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α' τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε 1,8 εκατ.έναντι 620 χιλ. το α' τρίμηνο 2017.
Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία προσαρμογής, διαμορφώθηκαν σε 2,45 εκατ. το α' τρίμηνο 2018 έναντι 1,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS