Μείωση κερδών για Τσουκαρίδη, αλλά η διοίκηση εξακολουθεί να αμείβεται αδρά

Μείωση κερδών για Τσουκαρίδη, αλλά η διοίκηση εξακολουθεί να αμείβεται αδρά
Μια ματιά στους δείκτες της εταιρείας και στις προοπτικές που δείχνουν ότι μπορεί να πάει καλύτερα η μετοχή
Τιμές πρώτων υλών και έκτακτες ζημιές επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα της Τσουκαρίδης.
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 16,6 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατήλθαν στις 774 χιλ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ.
Το p/e διαμορφώνεται στις 15,7 φορές λόγω της αποτίμησης των 12,2 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι στα 5,3 εκατ. ευρώ επομένως ο δείκτης p/bv είναι στις 2,3 φορές.
Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ήταν στα 7 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα 1,7 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 1,3 εκατ. ευρώ αλλά έγιναν επενδύσεις 1,1 εκατ. ευρώ και λόγω πληρωμών χρηματοδοτικών μισθώσεων και μερισμάτων υπήρξε εκροή άλλων 1,5 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να μειωθούν τα ταμειακά διαθέσιμα
Οι αμοιβές του Δ.Σ. της Τσουκαρίδης για μία ακόμη φορά ήταν υψηλές και διαμορφώθηκαν στα 1,17 εκατ. ευρώ και η διοίκηση προτείνει μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή.
Η διοίκηση σημειώνει πως «καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διενέργεια αξιόπιστων και αντικειμενικών προβλέψεων, η Διοίκηση εκτιμά ότι κατά τη χρήση 2019 ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση 3,5% περίπου σε σχέση με αυτόν της χρήσης 2018.
Στόχος της Διοικήσεως κατά την επόμενη χρήση είναι η επίτευξη Κερδών Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) άνω των 3 εκατ. ευρώ και η επίτευξη κερδών μετά την αφαίρεση των φόρων ώστε να ενισχυθούν τα Ίδια Κεφάλαια και η ρευστότητα της εταιρείας.
Δηλαδή τα EBITDA θα είναι υψηλότερα και από το 2018 που ήταν 2,24 εκατ. ευρώ και από το 2017 που ήταν 2,76 εκατ. ευρώ.
Θα χρειαστούν καλύτερες ταμειακές ροές προκειμένου να στηριχθούν τυχόν νέες επενδύσεις και πληρωμές μερισμάτων και τόκων.
Το p/e αναμένεται να υποχωρήσει στην τρέχουσα χρήση και να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια ώστε να βελτιωθεί και ο δείκτης p/bv.
Θεωρούμε «κλειδί» τη μείωση των μεγάλων αμοιβών του διοικητικού συμβουλίου που θα βελτίωνε τρομακτικά την κερδοφορία.
Με τζίρο 17 εκατ. ευρώ δεν μπορεί η διοίκηση να παίρνει 1,1 εκατ. ευρώ.
Αν μειωθούν η τιμή της μετοχής θα μπορούσε ακόμα και να διπλασιαστεί για να πιάσει το σημερινό p/e.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS