Δικαστική προστασία για καταδιωκτικά μέτρα και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης έχει λάβει η Sato

Δικαστική προστασία για καταδιωκτικά μέτρα και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης έχει λάβει η Sato
Για το 2018 ο όμιλος είχε αρνητική καθαρή θέση ύψους 25 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 42 εκατ. ευρώ
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο δικαστικός αγώνας της SATO για την επικύρωση της νέας συμφωνίας εξυγίανσης με τις πιστώτριες τράπεζες.
Σύμφωνα με την εταιρεία τα οικονομικά στοιχεία επί των οποίων είχε στηριχθεί η προηγούμενη συμφωνία εξυγίανσης μεταβλήθηκαν προς το χειρότερο και έτσι στις 14/6/2017 κατέθεσε αίτηση νέας συμφωνίας εξυγίανσης με τις πιστώτριες τράπεζες η οποία συζητήθηκε στις 4/10/17 και με απόφαση μέσα στο 2019 η αίτηση απορρίφθηκε.
Η SATO άσκησε έφεση η οποία θα δικαστεί στις 9/5/19.
Ενόψει της συζήτησης της έφεσης η εταιρεία ζήτηση χορήγηση προσωρινής δικαστικής προστασίας από καταδιωκτικά μέτρα και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρείας μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, η οποία αίτηση δικάστηκε ενώπιον του 15ου ενοχικού τμήματος του Τριμελούς Συμβουλίου την 24-01-2019 και χορηγήθηκαν στην Εταιρεία η αιτηθείσα προστασία μέχρι τη συζήτηση της εφέσεως.
Πιο αναλυτικά, στις 14-6-2017 η εταιρεία έχει καταθέσει , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης με τις πιστώτριες τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ AE , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, και την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE καθώς μεταβλήθηκαν ουσιωδώς και απροσδόκητα τα οικονομικά στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκε η προγενέστερά συμφωνία εξυγίανσης προς το χειρότερο.
Επί της ως άνω αίτησης εξεδόθη η υπ΄αριθμό 2/2019 απόφαση η οποία απορρίπτει την αίτηση.
Κατά της άνω απόφασης ασκήθηκε από την εταιρεία ενώπιον του Εφετείου Αθηνών έφεση με γενικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 669/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 544/2019 ,και ορίστηκε να δικαστεί την 9-05-2019 με αριθμό πινακίου 43. Ενόψει της ως άνω αιτήσεως κατατέθηκε ενώπιον του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου η από 18-01-2019 Αίτηση Αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής δικαστικής προστασίας από καταδιωκτικά μέτρα και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρείας μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, η οποία αίτηση δικάστηκε ενώπιον του 15ου ενοχικού τμήματος του Τριμελούς Συμβουλίου την 24-01-2019 και χορηγήθηκαν στην Εταιρεία η αιτηθείσα προστασία μέχρι τη συζήτηση της εφέσεως.
Η Διοίκηση και η Νομικός Σύμβουλος εκτιμούν ότι η έφεση θα δικαιώσει την Εταιρεία.
Τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής: Όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας το σύνολο των κάθε είδους οφειλών της, ανέρχεται την 31/03 /2017 σε 36.465.851 ευρώ.
Οι ανωτέρω οφειλές διαχωρίζονται κατά κατηγορία ως εξής:
Τραπεζικές υποχρεώσεις 26.346.126 ευρώ.
Προμηθευτές και Λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 4.798.491 ευρώ.
Υποχρεώσεις από φόρους –τέλη 2.121.553 ευρώ.
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.808.019 ευρώ.
Λοιποί πιστωτές 1.391.662 ευρώ.
Για το 2018 ο όμιλος είχε αρνητική καθαρή θέση ύψους 25 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 42 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 11,55 εκατ. ευρώ από 9,06 εκατ. ευρώ και οι ζημιές μειώθηκαν στις 491 χιλ. ευρώ από 3,8 εκατ. ευρώ.
Όπως προκύπτει από την κατάσταση ταμειακών ροών ο όμιλος δεν αποπλήρωσε χρεωστικούς τόκους με αποτέλεσμα να βελτιωθεί το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων στις 968 χιλ. ευρώ από 600 χιλ. ευρώ.
Το 2019 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για την Εταιρεία, που βασίζονται στην εξέλιξη των παραγγελιών και κατ΄επέκταση των πωλήσεων καθώς και στην περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους της Εταιρείας σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2018.
Συγκεκριμένα η Εταιρεία παρουσιάζει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων 19,81% το Α τρίμηνο 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2018. Ομοίως οι παραγγελίες της Εταιρεία παρουσιάζουν αύξηση 13,74% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2018.
Η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του σχεδίου για ανάπτυξη των καταστημάτων της μέσω δικτύου franchise.
Το πρώτο τρίμηνο 2019 έχει εντάξει στο δυναμικό της ένα νέο σημείο πώλησης με την μέθοδο Franchise στην Ρόδο.
Με ημερομηνία 31/12/2018:
Ο Σωτήριος Θεοδωρίδης κατείχε άμεσα ποσοστό 9,95 % και έμμεσα ποσοστό 2,73 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά ποσοστό 12,68%.
Ο Γεώργιος Θεοδωρίδης κατείχε άμεσα και συνολικά ποσοστό 10,71% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου Α.Ε. (δ.τ. Ε.ΜΕ.Λ. Α.Ε.) κατείχε άμεσα και συνολικά ποσοστό 2,17 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η Alpha Bank (16,90%), η Εθνική Τράπεζα (23,74%) και Eurobank (10,37%).

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS