Ζημιές παρά τα έκτακτα κέρδη από αναδιάρθρωση δανείων εμφάνισε το 2018 η Audio Visual

Ζημιές παρά τα έκτακτα κέρδη από αναδιάρθρωση δανείων εμφάνισε το 2018 η Audio Visual
Λόγω αναδιάρθρωσης δανεισμού ποσού 37 εκατ. ευρώ περίπου ο όμιλος έγραψε έσοδο 15,5 εκατ. ευρώ μειώνοντας το ύψος της τελικής ζημιάς
Ο όμιλος Audio Visual κατέγραψε μείωση του τζίρου κατά 2,84 εκατ. ευρώ διαμορφούμενος στα 39,7 εκατ. ευρώ από 42,5 εκατ. ευρώ η οποία κατά το μέγιστο οφείλεται στον τομέα των videogames ο οποίος παρουσίασε σημαντική πτώση των πωλήσεων κατά το τελευταίο 2μηνο του 2018, λόγω μη αναμενόμενης απόδοσης σημαντικής κυκλοφορίας προϊόντος ( Fall Out 76) το οποίο υστέρησε σε παγκόσμια κλίμακα.
Επιπρόσθετα η παραπάνω μείωση ενισχύθηκε περεταίρω και από τη συρρίκνωση των κινηματογραφικών εισιτηρίων πανελλαδικά στο τελευταίο 3μηνο του 2018.
Παράλληλα ο Όμιλος προχώρησε σε σχηματισμό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις γεγονός το οποίο επηρέασε αρνητικά τα μεγέθη του ομίλου.
Τέλος η επίδραση της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού 36,97 εκατ. ευρώ περίπου έχει επιδράσει θετικά στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.
Τα EBITDA ήταν αρνητικά κατά 9,3 εκατ. ευρώ από 2,1 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι στα 5,8 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 128,5 εκατ. ευρώ έναντι 149,4 εκατ. ευρώ.
Οι ζημιές για τους μετόχους της μητρικής διαμορφώθηκαν στα 4,9 εκατ. ευρώ από ζημιές 8,9 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως λόγω αναδιάρθρωσης δανεισμού ποσού 37 εκατ. ευρώ περίπου ο όμιλος έγραψε έσοδο 15,5 εκατ. ευρώ μειώνοντας το ύψος της τελικής ζημιάς.
Μέχρι τέλος του 2019 αναμένεται να έχουν υπογραφεί και οι συμβάσεις αναδιάρθρωσης τραπεζικών υποχρεώσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα συνολικού ποσού 20 εκατ. ευρώ περίπου.
Λόγω μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε κοινές με εισαγωγή προς διαπραγμάτευση το μετοχικό κεφάλαιο τώρα ανέρχεται στα 39,7 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 132.627.278 μετοχές (102.847.472 κοινές εισηγμένες μετοχές και 29.779.806 προνομιούχες άνευ ψήφου μη εισηγμένες μετοχές).

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS