Μινωικές Γραμμές: Αγορά μετοχών από την Grimaldi Group

Μινωικές Γραμμές: Αγορά μετοχών από την Grimaldi Group
Στην αγορά μετοχών των Μινωικών Γραμμών, προέβη η Grimaldi Group
Στην αγορά μετοχών των Μινωικών Γραμμών, προέβη η Grimaldi Group, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Emanuele G. Grimaldi.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (15/4/2019) ανακοίνωση, οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία «Grimaldi Group S.p.A» συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 8/04/2019 σε αγορά 4.708 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 11.299,20, στις 9/04/2019 προέβη σε αγορά 4.210 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 10.104,00, στις 10/04/2019 προέβη σε αγορά 5.805 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 13.932,00 και στις 11/04/2019 προέβη σε αγορά 6.140 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 14.736,00.
H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS