Έλτον: Στις 12 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για έγκριση διανομής κερδών

Έλτον: Στις 12 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για έγκριση διανομής κερδών
Στις 12 Ιουνίου 2019 θα λάβει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έλτον
Στις 12 Ιουνίου 2019 θα λάβει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έλτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα (15/5/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Έλτον Διεθνούς Εμπορίου Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία» στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 12η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Αυλώνα Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.
2. Έγκριση διανομής κερδών.
3. Έγκριση κατΆ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018.
5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2019-31/12/2019 βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019 και καθορισμός αμοιβής τους.
7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
8. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.
9. Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018.
10. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2019 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS