Φοβούνται το Brexit οι εισηγμένοι – Ισοτιμία, δασμοί και ΦΠΑ μεταξύ των κινδύνων που εντοπίζουν

Φοβούνται το Brexit οι εισηγμένοι – Ισοτιμία, δασμοί και ΦΠΑ μεταξύ των κινδύνων που εντοπίζουν

Η μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ-στερλίνας, το ενδεχόμενο επιβολής δασμών ή και ΦΠΑ στα προϊόντα είναι μεταξύ των βασικών πηγών ανησυχίας των διοικήσεων των εισηγμένων
Μπορεί να έχουν περάσει περισσότερα από 3 χρόνια από την ημέρα που οι πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας ψήφισαν υπέρ του Brexit, ωστόσο ακόμα και σήμερα όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά, διατηρώντας τις ανησυχίες των επιχειρηματιών που έχουν έκθεση στη χώρα.
Η μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ-στερλίνας, το ενδεχόμενο επιβολής δασμών ή και ΦΠΑ στα προϊόντα είναι μεταξύ των βασικών πηγών ανησυχίας των διοικήσεων των εισηγμένων εταιρειών.
Βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν δημοσιευτεί προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η Flexopack αναφέρει πως ο Όµιλος δραστηριοποιείται στο Ηνωµένο Βασίλειο τόσο µέσω της μητρικής εταιρίας όσο και µέσω της θυγατρικής του εταιρείας «FLEXOPACΚ TRADE AND SERVICES UK LIMITED».
Σε περίπτωση εξόδου χωρίς συμφωνία, αναμένεται να υπάρξουν ορισμένες δυσμενείς συνέπειες λόγω της ενεργοποίησης του καθεστώτος επιβολής δασμών και ΦΠΑ και της πιθανής μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ-στερλίνας.
Καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη διαδικασία του Brexit θα εξακολουθήσει να υφίσταται μέχρι την καταληκτική ηµερομηνία της 31ης Οκτωβρίου 2019, δεδομένου ότι δεν έχουν αποσαφηνισθεί ακόμη πλήρως οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων αυτό θα πραγματοποιηθεί η αποχώρηση, δεν μπορεί να υπάρξει συγκεκριμένη εκτίμηση και ποσοτικοποίηση αναφορικά µε τους κινδύνους, την επίδραση και τις πιθανές επιπτώσεις του γεγονότος αυτού στην εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα εν γένει του Ομίλου και της Εταιρείας.
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο 1/1/-30/6/2019 ανήλθαν σε 4,534 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,03% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.
Οι τιμολογημένες σε λίρες Αγγλίας (GBP) πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε ποσοστό 3,68% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.
Για τον λόγο αυτό ο συγκεκριμένος κίνδυνος, αξιολογείται ως υπαρκτός, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου στην διάρκεια της χρήσεως 2019.
Η Πλαστικά Θράκης σημειώνει πως είναι γεγονός ότι λόγω της διευρυμένης γεωγραφικά παρουσίας του Ομίλου κάθε σημαντικό διεθνές γεγονός, όπως η διατάραξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ χωρών και ειδικότερα το ενδεχόμενο της οριστικής αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας στην αγορά.
Λόγω των συνθηκών της αγοράς στη Μ. Βρετανία, η μετακύλιση της αύξησης των τιμών των α’ υλών ως απόρροια της ισοτιμίας Ευρώ/ Λίρας Αγγλίας παρέμεινε εξαιρετικά δύσκολη.
Παρόλα αυτά η Διοίκηση του Ομίλου μέσω της ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης και της διασποράς του κινδύνου εκτιμά ότι είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει τις οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου ούτως ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και την επιδίωξη των στρατηγικών του.
Η Κρι-Κρι σημειώνει πως ενδεχόμενη επιβολή τελωνειακών ελέγχων ή δασμών εισαγωγής, έπειτα από το Brexit, θα χειροτέρευε την ανταγωνιστική μας θέση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, επιδρώντας αρνητικά στα μεγέθη των πωλήσεων και της κερδοφορίας.
Οι τελικές επιπτώσεις του Brexit θα εξαρτηθούν από τους συγκεκριμένους όρους που θα ισχύσουν, αν επέλθει συμφωνία επί των παραμέτρων του Brexit, μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο, για την τρέχουσα περίοδο, είναι περίπου 11,3 εκατ. ευρώ ήτοι το 19% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας.
Πιο αισιόδοξη η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ η οποία σημειώνει πως «αναφορικά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή δεν βλέπουμε την θέση μας να περιθωριοποιείται από το αποτέλεσμα του Brexit.
Οι περισσότεροι από τους ανταγωνιστές μας στο Χαλκό λειτουργούν εντός της Ευρωζώνης και θα αντιδράσουν στις διακυμάνσεις του συναλλάγματος.
Οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν το περίπου το 6% του συνολικού κύκλου εργασιών».

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS