Τελευταία Νέα
Απόψεις - Άρθρα

Σε τριπλούς ελέγχους από το 2023 οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και προσώπων από την Υπηρεσία Απασχόλησης

Σε τριπλούς ελέγχους από το 2023 οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και προσώπων από την Υπηρεσία Απασχόλησης
Με απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών το «μικροσκόπιο» προβλέπει από τις αρχές του έτους τριπλούς ελέγχους που διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους
Σχετικά Άρθρα
Σε τροποποιήσεις και αλλαγές στους ελέγχους επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που χρηματοδοτούνται από την ΔΥΠΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα των δηλώσεων και απαιτήσεων των χρηματοδοτήσεων προχώρησε η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών το «μικροσκόπιο» προβλέπει από τις αρχές του έτους τριπλούς ελέγχους που διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους.
Οι έλεγχοι ενεργούνται κατόπιν ανάθεσης από αρμόδιο όργανο. Η ανάθεση περιγράφει το αντικείμενο του ελέγχου και ορίζει την προθεσμία, εντός του οποίου αυτός πρέπει να διενεργηθεί. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, λόγω ειδικών περιστάσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο που έχει ζητηθεί.
Με τους πρωτοβάθμιους ελέγχους ελέγχεται η τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη συμμετοχή στα προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α., των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται για τη λήψη μιας παροχής, και εν γένει των όρων και προϋποθέσεων για την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού από τη Δ.ΥΠ.Α. Οι έλεγχοι μπορεί να είναι προληπτικοί και κατασταλτικοί.
Με τους δευτεροβάθμιους ελέγχους εξετάζεται η ορθότητα των πορισμάτων που έχουν εκδοθεί από τους ελεγκτές των πρωτοβάθμιων ελέγχων ως προς το περιεχόμενο και την τηρηθείσα διαδικασία. Επιπλέον, ως δευτεροβάθμιος έλεγχος νοείται και η προετοιμασία εισήγησης στα αρμόδια αποφασιστικά όργανα της Δ.ΥΠ.Α., όταν αυτά καλούνται να αποφασίσουν επί ενστάσεων ή άλλων διοικητικών βοηθημάτων κατά αποφάσεων, οι οποίες στηρίζονται σε πορίσματα πρωτοβάθμιων ελέγχων.
Οι τριτοβάθμιοι έλεγχοι διενεργούνται σε περιπτώσεις που, κατά την κρίση της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α., απαιτείται ειδική μέριμνα λόγω του βαθμού πολυπλοκότητας του ελέγχου ή του ύψους της ζημίας που ενδέχεται να υφίσταται η Δ.ΥΠ.Α. Για τη διενέργεια τριτοβάθμιου ελέγχου δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος έλεγχος στο ίδιο αντικείμενο.
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εντός και εκτός ωραρίου με αυτοψίες, επισκοπήσεις των εγχάρτων και ηλεκτρονικών αρχείων, επικοινωνίες με ενδιαφερομένους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Άρνηση των ελεγχομένων φυσικών ή νομικών προσώπων να συνεργασθούν στον έλεγχο ή σκόπιμη καθυστέρηση εκ μέρους τους μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τη συναγωγή συμπερασμάτων που θα αποτυπωθούν στο ελεγκτικό πόρισμα.
Μετά το πέρας του ελέγχου οι ελεγκτές συντάσσουν πόρισμα με τα ευρήματα του ελέγχου και το παραδίδουν, εντός της ταχθείσης προθεσμίας, στο όργανο που ζήτησε τον έλεγχο.
Με την απόφαση τέλος οι ελεγκτές λαμβάνουν αποζημίωση για κάθε έλεγχο που διενεργούν και καλύπτει τουλάχιστον 12 ελέγχους το μήνα. Η αποζημίωση ανέρχεται σε 28 ευρώ ανά έλεγχο. Η καταβολή της γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι έχει περατωθεί ο έλεγχος και έχει παραδοθεί το σχετικό πόρισμα εμπροθέσμως.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης