Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Ad hoc ομάδες με πριμ παραγωγικότητας ως 480 ευρώ θα τρέξουν τις 330.000 εκκρεμείς συντάξεις

Ad hoc ομάδες με πριμ παραγωγικότητας ως 480 ευρώ θα τρέξουν τις 330.000 εκκρεμείς συντάξεις
Tα μανίκια σηκώνουν στον e-ΕΦΚΑ

Τα μανίκια σηκώνουν στον e-ΕΦΚΑ με τη συγκρότηση ειδικών μονάδων με πριμ παραγωγικότητας 480 ευρώ, μετά από εντολή του Κ. Χατζηδάκη προκειμένου να «τρέξουν» τις 330.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.
Η ομάδες θα λειτουργούν ad hoc με στόχο την έκδοση από κάθε υπάλληλο 70 συνταξιοδοτικών πράξεων κάθε μήνα, ενώ κάθε τρίμηνο θα ποσοτικοποιείται με έκθεση προόδου.
Τα Κλιμάκια-Ομάδες και Υποομάδες Εργασίας στελεχώνονται από τους υπαλλήλους που εργάζονται στα αρμόδια τμήματα του e-ΕΦΚΑ κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής και θα οριστούν με αποφάσεις Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν και επιτελούν αποκλειστικά τα εξής αντικείμενα: απονομή παροχών (κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ, εξωιδρυματικού επιδόματος, λοιπών παροχών), ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχος καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης, εκκαθάρισης συντάξεων.
Η Δήλωση συμμετοχής βρίσκεται σε σχετική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://intranet.efka.gov.gr/klimakia με προθεσμία υποβολής της μέχρι 15.1.2021.
Το έργο του Κλιμακίου Διοίκησης Έργου περιλαμβάνει την εξασφάλιση της τήρησης των όρων συμμετοχής των μελών των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας, την εξειδίκευση του αντικειμένου τους, τον συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας τους, την αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλων- μελών και τη διαπίστωση της επίτευξης του μηνιαίου ποσοτικού στόχου που τίθεται για κάθε ομάδα εργασίας. Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας, συντάσσει τρεις (3) εκθέσεις προόδου για την αποτίμηση του έργου κάθε κλιμακίου.
Η πρώτη έκθεση προόδου αφορά στη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο 2021 έως τον Απρίλιο 2021, η δεύτερη στη χρονική περίοδο από τον Μάιο 2021 έως τον Αύγουστο 2021 και η τρίτη από τον Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2021.

Υποστηρικτικά το έργο

Κάθε Περιφερειακό Κλιμάκιο Συντονισμού θα πρέπει να συντονίζει, να κατευθύνει και να εποπτεύει το έργο των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας των οργανικών μονάδων της περιφέρειας τους και να φροντίζει για την παραγωγή έργου, ώστε τα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας να δύνανται να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση και τους μηνιαίους στόχους, για την επίτευξη των οποίων θα είναι υπεύθυνο. Επίσης, θα πρέπει να συλλέγουν στοιχεία παραγωγικότητας και να συντάσσουν μηνιαία αναφορά προόδου του έργου των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας των εποπτευόμενων οργανικών μονάδων, τα οποία αποστέλλουν στο Κλιμάκιο Διοίκησης.
βασ.JPG

βασιλ.JPG
Σε περίπτωση που η απόδοση δεν μπορεί να καλυφθεί λόγω έλλειψης συμμετοχής ή μειωμένης απόδοσης του κλιμακίου που ελέγχουν η απόδοση των προϊσταμένων/ελεγκτών ορίζεται σε ελέγχους ίσους με το διπλάσιο της απόδοσης υπαλλήλου και σε απονομές αρχικών αιτημάτων ίσες με τις ελάχιστες του αντίστοιχου τ. Φορέα.

Κλιμάκια Εκκαθάρισης Συντάξεων

Τα μέλη του Κλιμακίου αυτού θα έχουν το ρόλο του Εκκαθαριστή Πληρωμής Συντάξεων. Η ατομική μηνιαία απόδοση κλιμακίου των Εκκαθαριστών Πληρωμής Συντάξεων θα αφορά στην καταχώρηση στοιχείων παλαιών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ».
Η μηνιαία απόδοση του Εκκαθαριστή προσδιορίζεται στην ολοκλήρωση της καταχώρησης 80 παλαιών αιτήσεων στο πλαίσιο του κλιμακίου με ελάχιστη απόδοση τις 40.
Η απόδοση εκτός κλιμακίου ορίζεται ως η εκκαθάριση των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης οι οποίες εκδίδονται συνολικά κάθε μήνα από τις περιφερειακές υπηρεσίες απονομής συντάξεων, τόσο κατά τη διάρκεια του τακτικού υπηρεσιακού ωραρίου και της υπερωριακής απασχόλησης, όσο και στο πλαίσιο της απόδοσης του κλιμακίου απονομής συντάξεων.

Μηνιαία Αμοιβή

Η μηνιαία αμοιβή για την επίτευξη του 100% του στόχου των κλιμακίων Προετοιμασίας/Ωρίμανσης Φακέλου και των κλιμακίων Απονομής προσδιορίζεται στα 480 Ευρώ (ποσό στόχος). Η αμοιβή για μικρότερες αποδόσεις υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραμέτρους που περιγράφονται στη συνέχεια.
Τα μέλη των Κλιμακίων λαμβάνουν μηναία αμοιβή εφόσον η μηναία απόδοση στην απονομή των συντάξεων, επιδομάτων και παροχών υπερβαίνει αθροιστικά για το σύνολο της χώρας αφενός το 80% της εκτός κλιμακίου απόδοσης και αφετέρου την ελάχιστη απόδοση του συνόλου των κλιμακίων απονομής προσαυξημένη κατά 35%.
Εναλλακτικά μέλη του κλιμακίου Διοίκησης λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή εφόσον ο τομέας ευθύνης τους εμφανίζει αθροιστικά για το σύνολο της χώρας απόδοση που υπερβαίνει το 85% της εκτός κλιμακίου απόδοσης και το 75% της τιμής στόχου απόδοσης των κλιμακίων.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης