Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Στη «μάχη» της έκδοσης συντάξεων πιλοτικά και ο ΑΤΛΑΣ – Τι προβλέπει η απόφαση του Κ. Χατζηδάκη

Στη «μάχη» της έκδοσης συντάξεων πιλοτικά και ο ΑΤΛΑΣ – Τι προβλέπει η απόφαση του Κ. Χατζηδάκη

Οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και παράτασης αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου θα υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης ΑΤΛΑΣ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) 

Σχετικά Άρθρα

Στη «μάχη» της συντόμευσης και της απονομής κύριων συντάξεων, αναπηρίας, καθώς και της επέκτασης του χρόνου της, αλλά και την έκδοση συντάξεων από ΟΓΑ, ΤΣΑΥ, μπαίνει το πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» που καταγράφει το ασφαλιστικό ιστορικό του κάθε ΑΜΚΑ.
Συγκεκριμένα, με τροποποιητική υπουργική απόφαση του Κωστή Χατζηδάκη, οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και παράτασης αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης “ΑΤΛΑΣ” μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Τι γίνεται με τις συντάξεις αναπηρίας

Επιπλέον, στις περιπτώσεις αιτήσεων για απονομή και παράταση σύνταξης αναπηρίας, ο e-ΕΦΚΑ διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου των στοιχείων που προσκομίζονται από τον αιτούντα για την πιστοποίηση της αναπηρίας του, προκειμένου να διασταυρώσει τα απαραίτητα στοιχεία κατά την εκτέλεση της επεξεργασίας της αίτησης, καθώς και κατά τη μετέπειτα διαδικασία ελέγχου απονομής των παροχών.
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατό να ζητηθεί από τον δικαιούχο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο/αντίκλητό του που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση, να προσέλθει στο αρμόδιο υποκατάστημα του eΕ.Φ.Κ.Α. σε περίπτωση αίτησης από δικαστικό συμπαραστάτη ή σε περίπτωση που εν γένει δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απονομής σύνταξης ή παράτασης αναπηρίας και εφόσον κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, παραπέμπεται αυτομάτως και ηλεκτρονικά το αίτημα στο αρμόδιο ΚΕΠΑ προς αξιολόγηση της αναπηρίας.
Το αίτημα αξιολόγησης αναπηρίας γνωστοποιείται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος/ αντίκλητός του στην ηλεκτρονική αίτησή του παράλληλα με την επιβεβαίωση της υποβολής του αιτήματος απονομής σύνταξης αναπηρίας.
Ο αιτών που παραπέμπεται εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής του σχετικού παραβόλου.

Βαθμός Αναπηρίας

Η εκκίνηση της διαδικασίας καθορισμού του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων για απονομή και παράταση σύνταξης αναπηρίας γίνεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ μετά την κατάθεση σε αυτήν, εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας, του προαπαιτούμενου εισηγητικού φακέλου, με ευθύνη του αιτούντος ασφαλισμένου.
Η γνωμάτευση αναπηρίας ΚΕΠΑ γνωστοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος/αντίκλητός του, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συναινέσει στην ενημέρωσή του στην ηλεκτρονική αίτησή του.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής ή και παράτασης σύνταξης αναπηρίας απαιτείται η δήλωση συναίνεσης του αιτούντος προς το περιεχόμενο της γνωμάτευσης αναπηρίας.
Ο ασφαλισμένος υποχρεούται εντός 10 ημερών/από την γνωστοποίηση της γνωμάτευσης να απαντήσει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση δια της οποίας του απεστάλη η γνωστοποίηση ότι αποδέχεται ή όχι το περιεχόμενο αυτής.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 10 ημερών θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει αποδεχθεί το περιεχόμενο της γνωμάτευσης.
Κατά της γνωμάτευσης αναπηρίας που εκδίδουν οι Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ δύναται να προσφύγει εντός 40 ημερών και ο Διευθυντής του αρμοδίου υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ, στο οποίο υπάγεται το αίτημα απονομής σύνταξης που υποβλήθηκε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, το σύστημα ΑΤΛΑΣ αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα στοιχεία της γνωμάτευσης για τη μετέπειτα διαδικασία ελέγχου απονομής των παροχών.
Από τις προβλέψεις της παρούσας δεν τροποποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων ΚΕΠΑ.

Απονομή σύνταξης σε ΤΣΑΥ και ΟΓΑ

Για τα αιτήματα απονομής σύνταξης γήρατος στους δικαιούχους του τ. ΤΣΑΥ παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης χρόνου ασφάλισης αποδοχών, εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη) ανά κλάδο μισθωτών που δεν αποτυπώνεται στην ασφαλιστική τους ιστορία, σε σχετικό πεδίο της αίτησης με την επιλογή στοιχείων εργοδότη από σχετική λίστα και την καταχώριση διαστημάτων ασφάλισης.
Οι εργοδότες που δηλώθηκαν ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα μέσω e-mail υποχρεούνται εντός διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών να εισέλθουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), και να καταχωρήσουν και να δηλώσουν υπεύθυνα τον χρόνο ασφάλισης, καθώς και τις εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) ανά κλάδο και αποδοχές που καταβλήθηκαν για τον χρόνο αυτό.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση που εργοδότης δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα στοιχεία που απαιτούνται, αυτά δύναται να αντλούνται από το 2002 και μετά από τα στοιχεία της Α.Π.Δ. που υπέβαλε ο εργοδότης και αφορούσαν σε παροχές σε χρήμα ή από τους πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης ή εφάπαξ παροχών. Για τις λοιπές περιπτώσεις ο αιτών ενημερώνεται ότι πρέπει να απευθυνθεί σε αρμόδιο υποκατάστημα για την εξεύρεση του χρόνου αυτού, με σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία δήλωσε στην αίτησή του.
Στις περιπτώσεις αιτημάτων απονομής σύνταξης για τα οποία απαιτείται προηγούμενη βεβαίωση επαγγελματικού συλλόγου περί εγγραφής, διαγραφής και μεταβολών, αυτή καταχωρείται από τους οικείους συλλόγους σε ειδική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. πριν από την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης και με μέριμνα του ασφαλισμένου για την ενημέρωση του εκάστοτε συλλόγου.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους του τ. ΤΣΑΥ με την ιδιότητα του ιατρού, η αυτοματοποιημένη αναγνώριση σπουδών 6 ετών, με την προϋπόθεση ότι φοίτησαν σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και κατά τη διάρκεια της φοίτησης δεν πραγματοποιήθηκε ασφάλιση σε πρώην ΦΚΑ.
Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης για αιτήματα μεταβίβασης κύριας σύνταξης αιτία θανάτου του συνταξιούχου, απονομής γήρατος χωρίς χρόνο διαδοχικής ασφάλισης και απονομής και παράτασης σύνταξης αναπηρίας σε δικαιούχους του τ. ΟΓΑ, καθώς και απονομής σύνταξης γήρατος σε δικαιούχους του τ. ΤΣΑΥ εκδίδονται αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής “ΑΤΛΑΣ”.

Αποφάσεις συνταξιοδότησης

Η έκδοση των αποφάσεων συνταξιοδότησης γίνεται βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων πληρωμών συντάξεων για τις περιπτώσεις μεταβίβασης και των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων χρόνου ασφάλισης και εισφορών του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ για τις περιπτώσεις απονομής συντάξεων γήρατος και αναπηρίας.
Για την έκδοση αποφάσεων συντάξεων αναπηρίας λαμβάνονται επιπλέον υπόψη για ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα μισθωτούς ή αυτοαπασχολούμενους, τα στοιχεία της γνωμάτευσης των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ, τα οποία αντλούνται αυτόματα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Κάθε απόφαση απονομής περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τα ψηφιακά διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη κατά τη θεμελίωση του δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της παροχής, τις διατάξεις επί των οποίων κρίθηκε το αίτημα, το απονεμηθέν ποσό της σύνταξης, την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος, την ημερομηνία πληρωμής, τυχόν άλλα δικαιώματα ή επιδόματα που απονέμονται στον δικαιούχο, τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου και κάθε άλλη πληροφορία που κριθεί χρήσιμη για την καλύτερη ενημέρωση του συνταξιούχου και τη νόμιμη στοιχειοθέτηση της απόφασης.
Για τις συντάξεις αναπηρίας η απόφαση απονομής ή παράτασης περιλαμβάνει, εκτός από όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, και το ορισμένο ποσοστό αναπηρίας, την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος και την ημερομηνία λήξης αυτού.
Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τα ψηφιακά διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της απόφασης κάθε προηγούμενη ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 και οι διατάξεις βάσει των οποίων δεν είναι δυνατή η απονομή της σύναξης.
Αναφέρεται επίσης κάθε δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Αιτήματα από το 2017

Αιτήματα απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης “ΑΤΛΑΣ” δύναται να εντάσσονται στη διαδικασία απονομής του άρθρου 2 της παρούσας κατόπιν πρόσκλησης των δικαιούχων και την υποβολή νέας αίτησης, στην οποία θα καταχωρείται και η ημερομηνία αρχικής υποβολής για τον υπολογισμό των αναδρομικών που οφείλονται.
Ειδικότερα για τις εκκρεμείς αιτήσεις του τ. ΟΓΑ, για την επεξεργασία και έκδοση απόφασης απαιτείται η προηγούμενη δήλωση του αιτούντα επί στοιχείων που αφορούν τον αριθμό ΙΒΑΝ και στοιχεία χρόνων ασφάλισης, εφόσον απαιτούνται.

Πιλοτική λειτουργία

Στην πιλοτική λειτουργία εντάσσονται τα αιτήματα που αφορούν την απονομή και παράταση σύνταξης αναπηρίας από τον πρώην ΟΓΑ και την απονομή σύνταξης γήρατος για δικαιούχους του τ. ΤΣΑΥ.
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης “ΑΤΛΑΣ”, η οποία περατώνεται πέντε (5) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης, πραγματοποιείται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. έλεγχος της ορθότητας για το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδονται από την υπηρεσία και στη συνέχεια κοινοποιείται η απόφαση στους δικαιούχους.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης