Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Ξανανοίγουν στον ΕΦΚΑ οι αιτήσεις και οι φάκελοι χιλιάδων αλληλέγγυων οφειλετών επιχειρήσεων

Ξανανοίγουν στον ΕΦΚΑ οι αιτήσεις και οι φάκελοι χιλιάδων αλληλέγγυων οφειλετών επιχειρήσεων
Ανάσα για χιλιάδες εμπλεκόμενα μέλη...
Σχετικά Άρθρα

Ανάσα για χιλιάδες εμπλεκόμενα μέλη στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν καταγραφεί ως αλληλέγγυοι οφειλέτες του ΕΦΚΑ από επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει ή κλείσει, δίνει το Ταμείο παρατείνοντας μέχρι τέλος του έτους την προθεσμία υποβολής αίτησης απαλλαγής και απεμπλοκής της περιουσίας τους από τα διεκδικούμενα ποσά.
Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία υποβολής αίτησης έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν παρατάθηκε έκτοτε μέχρι και την προαναφερόμενη παράταση των κοινοποιούμενων διατάξεων.
Ως εκ τούτου, παλαιές αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν από τα προαναφερόμενα πρόσωπα μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή μετά την αρχική λήξη της προθεσμίας, και είτε δεν έχουν εξεταστεί γιατί αρχειοθετήθηκαν είτε εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμες θα επανεξεταστούν ως εμπροθέσμως υποβληθείσες χωρίς την υποβολή νέας αίτησης από τους ενδιαφερόμενους. Εφόσον απαιτηθεί η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών - με βάση τα αναφερόμενα στη συνέχεια περί μη υπαιτιότητας - θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά οι αιτούντες από τις υπηρεσίες σας για να τα προσκομίσουν.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις για να καταστεί ένα φυσικό πρόσωπο αλληλέγγυα ευθυνόμενο για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Το φυσικό πρόσωπο να συμμετείχε στη διοίκηση του νομικού προσώπου με κάποια από τις προβλεπόμενες εκπροσωπευτικές / διαχειριστικές ιδιότητες.
  2. Το φυσικό πρόσωπο να κατείχε την εν λόγω ιδιότητα, είτε κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είτε κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής δόσης ρύθμισης, δηλαδή κατά την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης με την οποία είχαν διακανονιστεί σε δόσεις οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
  3. Το φυσικό πρόσωπο να υπήρξε υπαίτιο για την μη καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του νομικού προσώπου.

Επιπρόσθετα, αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, εξετάστηκαν από τις υπηρεσίες σας και απορρίφθηκαν διότι ενώ ίσχυαν στο πρόσωπο του αιτούντα οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις α' και β' δεν ήταν δυνατή η θεμελίωση με αντικειμενικά κριτήρια της γ' προϋπόθεσης περί υπαιτιότητας - ελλείψει της κοινοποιούμενης ΥΑ - αυτές θα πρέπει να επανεξεταστούν οίκοθεν, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις κάτωθι ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας.
Στις περιπτώσεις όπου έχει ασκηθεί προσφυγή από τον αιτούντα κατά της απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησής του, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, αυτό δεν θα κωλύει την εκ νέου εξέταση της αίτησής του αρκεί, σε περίπτωση απαλλαγής του, να προσκομίσει κατά την παραλαβή των απαλλακτικών αποφάσεων την παραίτησή του από το δικόγραφο της προσφυγής.
Τέλος, διευκρινίζεται εκ νέου ότι η αρμοδιότητα του ΚΕΑΟ για έκδοση απόφασης απαλλαγής από αλληλέγγυα ευθύνη υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που έχουν διενεργηθεί πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του νομικού προσώπου.
Αν δεν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση, θα συντάσσεται σύντομο ενημερωτικό σημείωμα με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα κατά του νομικού προσώπου και η αίτηση θα προωθείται συνοδευόμενη από το εν λόγω σημείωμα στην καθ' ύλην αρμόδια Τοπική υπηρεσία e-Ε.Φ.Κ.Α. με κοινοποίηση στον αιτούντα προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά του κατά το μέρος που αφορά στην χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.).
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, η αίτηση απαλλαγής δύναται να υποβληθεί για την άρση και άλλων μέτρων εις βάρος του αιτούντα πλην των αναγκαστικών μέτρων.

Ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας.

Με βάση τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει οι υπηρεσίες κατά την εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων να διαμορφώσουν κρίση για τη θεμελίωση ή μη στο πρόσωπο του αιτούντα της εν λόγω προϋπόθεσης περί υπαιτιότητας και, κατά συνέπεια, να αποφανθούν επί της απαλλαγής του από την αλληλέγγυα ευθύνη.
Συγκεκριμένα ορίζονται οι κάτωθι ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας:
• Αδυναμία άσκησης καθηκόντων λόγω βαριάς ασθένειας ή νοσηλείας.
• Συμμετοχή σε ειδικές διαδικασίες εκκαθάρισης ως εκκαθαριστής.
• Άσκηση ειδικών καθηκόντων ξένων ως προς την τήρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
• Απαλλαγή με δικαστική απόφαση
• Παραίτηση / μη αποδοχή διορισμού
• Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριο οικονομικό πόρο κρατική χρηματοδότηση.
• Ανάληψη διοίκησης φορέα του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα κατ' εντολή διωκτικής, ελεγκτικής ή άλλης ανεξάρτητης αρχής.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης