Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Ελάχιστη καταβολή τα 660 ευρώ για υγειονομική κάλυψη σε ελ. επαγγελματίες - Mείωση 0,50% της εισφοράς στην επικούρηση

Ελάχιστη καταβολή τα 660 ευρώ για υγειονομική κάλυψη σε ελ. επαγγελματίες - Mείωση 0,50% της εισφοράς στην επικούρηση

Προϋπόθεση για την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους από 1/6/2022 έως 28/2/2023 ορίζεται η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021

Σχετικά Άρθρα

Εισοδηματικό όριο τα 660 ευρώ προκειμένου ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, να καλύπτονται για τις παροχές υγείας μέσα στο έτος βάζει ο e-ΕΦΚΑ, για όσους έχουν κατ' εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 1ης.3.2022 έως 31.5.2022, ανεξαρτήτως οφειλών τους και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ μέρους τους, ενώ μειώνονται κατά 0.50% οι ασφαλιστικές εισφορές για επικούρηση από την 1η Ιουνίου.
Σύμφωνα με την σχετική διάταξη ως προϋπόθεση για την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας στους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους από 1/6/2022 έως 28/2/2023 ορίζεται η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021.
πχ Ασφ/νος Ελ. Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος για όλο το έτος 2021 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία πρέπει να έχει καταβάλει ή να καταβάλλει το ποσό των 12 55 = 660 €. πχ Ασφ/νος Αγρότης για όλο το έτος 2021 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία πρέπει να έχει καταβάλει ή να καταβάλει το ποσό των 12 32 = 384 €.
Με εξαίρεση τους νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοτελώς απασχολούμενους π.χ. από τον μήνα 11ο/2021 που δεν έχουν καταβάλει τις απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές και δεν δικαιώθηκαν ασφαλιστικής ικανότητας από 01/03/2022 θα πρέπει να πληρώσουν τον κλάδο υγείας μόνο του έτους 2021 (11°ς και 12°ς /2021).
Ως καταβληθέν ποσό (εντός του 2021 ή εντός του 2022), έναντι των εισφορών που αντιστοιχούν στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016, για το έτος 2021, λαμβάνονται υπόψη:

  • Οι εξοφλημένες μηνιαίες εισφορές (σύνολο μηνιαίας εισφοράς) έτους 2021 και έτους 2022 με οποιαδήποτε ημερομηνία εξόφλησης και
  • Οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο (με συμμετοχή στην εξόφληση)

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα υλοποιηθεί μηχανογραφική διαδικασία, η οποία θα εκτελεί μηνιαίως τον ανωτέρω έλεγχο προϋποθέσεων και θα χορηγεί στους δικαιούχους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, αυτοματοποιημένα παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας από 1/6/2022 - 28/2/2023.
Η εκτέλεση της πρώτης μηνιαίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας θα διενεργηθεί εντός του 5/2022.
Ασφαλισμένοι στους οποίους με τις ανωτέρω αυτοματοποιημένες διαδικασίες δεν θα χορηγηθεί παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας, λόγω μη κάλυψης του απαιτητού ποσού κλάδου υγείας 2021 από τις καταβληθείσες εισφορές 2021 και 2022, πρέπει να καταβάλλουν την διαφορά (απαιτητό ποσό - καταβληθείσες εισφορές). Η ανωτέρω διαφορά πρέπει να καταβληθεί με τον κωδικό πληρωμής τρεχουσών εισφορών (RF από 1/1/2020) ώστε στην επόμενη μηνιαία αυτοματοποιημένη ροή να χορηγηθεί η παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας από την πρώτη του επόμενου μήνα.
Ασφαλισμένοι που προσέρχονται στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να ενημερωθούν για το ποσό που πρέπει να καταβάλουν ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας από 1/6/2022, θα ενημερώνονται από αυτές για την προκύπτουσα διαφορά (απαιτητό ποσό - καταβληθείσες εισφορές) και για την καταβολή της με τον κωδικό πληρωμής τρεχουσών εισφορών (RF από 1/1/2020).

πχ Ασφ/νος Ελ. Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος για όλο το έτος 2021 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία

  • έχει εξοφλήσει τις εισφορές 1/2021 - ποσό μηνιαίας εισφοράς 220 €
  • έχει εξοφλήσει τις εισφορές 2/2022 - ποσό μηνιαίας εισφοράς 220 €
  • έχει πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 150 € Συνεπώς, το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών είναι 590€.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το απαιτητό ποσό εισφορών κλάδου υγείας έτους 2021 για τον ασφαλισμένο είναι 660 €, για την χορήγηση παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας από 1/6/2022 - 28/2/2023, πρέπει να καταβάλει 70 € (την διαφορά 660 € - 590 €) με τον ισχύοντα κωδικό πληρωμής εισφορών (RF) από 1/1/2020.
Στην περίπτωση που δεν έχει εξοφληθεί καμία εισφορά 2021 ή 2022 το ποσό που πρέπει να καταβληθεί με τον ισχύοντα κωδικό πληρωμής εισφορών (RF) από 1/1/2020 είναι 660 €.
Για τους εγγεγραμμένους από 01/01/2022 και μετά θα χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του και έως τη λήξη του ασφαλιστικού έτους, εφόσον πληρώσουν τις απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές 2 μηνών για το τρέχον έτος.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΕΚΑ για Ελ. Επαγγελματίες

Το συνολικό ποσοστό εισφορών διαμορφώνεται/μειώνεται σε 6% (από 6,50%), επιμεριζόμενο εξίσου (από 3%) σε ασφαλισμένο και εργοδότη. Η εν λόγω μεταβολή αφορά και τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. Τα ποσά εισφορών Κλάδου Επικουρικής ασφάλισης για:

  • Αυτοαπασχολούμενους & Ελ. Επαγγελματίες, Ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Υγειονομικούς - Αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ) που υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής από 1/1/2021.

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης έως 31/5/2022

Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 1/6/2022

42

39

51

47

61

56


 

  • Από 01.01.2023 έως 31.12.2024 τα ποσά των εισφορών για κάθε κατηγορία στον Κλάδο Επικουρικής ασφάλισης θα προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού, το ποσό της εισφοράς θα παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.
  • Από την 01.01.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών θα προσαυξάνονται κατ' έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών.


Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->