Τελευταία Νέα
Διεθνή

ΕΚΤ: Αμετάβλητη η πολιτική μέχρι ο πληθωρισμός να φτάσει 2% και να παραμείνει

ΕΚΤ: Αμετάβλητη η πολιτική μέχρι ο πληθωρισμός να φτάσει 2% και να παραμείνει
Οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος έκτακτης ανάγκης για πανδημία (PEPP) κατά το τρέχον τρίμηνο θα πραγματοποιηθούν με σημαντικά υψηλότερο ρυθμό από ό,τι κατά τους πρώτους μήνες του έτους
Στην πρόσφατη επισκόπηση στρατηγικής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας συμφώνησε μεσοπρόθεσμα έναν συμμετρικό στόχο πληθωρισμού 2%.
Δεδομένου του ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ ήταν κοντά στο κατώτατο όριο τους για κάποιο χρονικό διάστημα και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένουν πολύ κάτω από τον στόχο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρησε σήμερα την καθοδήγησή του για τα επιτόκια.
Το έπραξε για να υπογραμμίσει τη δέσμευσή του να διατηρήσει μια σταθερά προσαρμοστική στάση νομισματικής πολιτικής για την επίτευξη του στόχου για τον πληθωρισμό.
Προς υποστήριξη του συμμετρικού του στόχου πληθωρισμού 2% και σύμφωνα με τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα έως ότου δει τον πληθωρισμό να φτάσει το 2% και κρίνει ότι η πρόοδος στον υποκείμενο πληθωρισμό έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να είναι συνεπής με το στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.
Αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός είναι αρκετά πάνω από τον στόχο, αναφέρει η ΕΚΤ.


Επιταχύνεται το PEPP

Αφού επιβεβαίωσε την εκτίμηση του Ιουνίου σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης και τις προοπτικές πληθωρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξακολουθεί να αναμένει ότι οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος έκτακτης ανάγκης για πανδημία (PEPP) κατά το τρέχον τρίμηνο θα πραγματοποιηθούν με σημαντικά υψηλότερο ρυθμό από ό,τι κατά τους πρώτους μήνες του έτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης τα άλλα μέτρα του για την υποστήριξη της εντολής του για σταθερότητα των τιμών, δηλαδή το επίπεδο των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, τις αγορές του στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP), τις πολιτικές επανεπένδυσης και τις πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 0,00%, 0,25% και -0,50% αντίστοιχα.
Προς υποστήριξη του συμμετρικού του στόχου πληθωρισμού 2% και σύμφωνα με τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα έως ότου δει τον πληθωρισμό να φτάσει το 2% πολύ πριν από το τέλος του ορίζοντα προβολής του και ανθεκτικά, και κρίνει ότι η πρόοδος στον υποκείμενο πληθωρισμό έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να είναι συνεπής με τον πληθωρισμό που σταθεροποιείται στο 2% μεσοπρόθεσμα.
Αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός είναι αρκετά πάνω από τον στόχο.

Πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP)

Οι καθαρές αγορές βάσει του APP θα συνεχιστούν με μηνιαίο ρυθμό 20 δισ. ευρώ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της εφαρμογής θα διαρκέσουν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της προσαρμοστικής επίδρασης των επιτοκίων πολιτικής του και θα λήξει λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει επίσης να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως, τις κύριες πληρωμές από χρεόγραφα που λήγουν που αγοράστηκαν βάσει του APP για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και, εν πάση περιπτώσει, για όσο χρειάζεται να διατηρήσει ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας και άφθονο βαθμό νομισματικής διευκόλυνσης.

Πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης λόγω πανδημίας (PEPP)

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να πραγματοποιεί καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του PEPP με συνολικό ποσό 1,850 τρισ. ευρώ έως τουλάχιστον το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, έως ότου κρίνει ότι η φάση κρίσης του κορωνοϊού έχει τελειώσει.
Καθώς οι εισερχόμενες πληροφορίες επιβεβαίωσαν την κοινή αξιολόγηση των συνθηκών χρηματοδότησης και τις προοπτικές πληθωρισμού που πραγματοποιήθηκαν στη συνεδρίαση της νομισματικής πολιτικής του Ιουνίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι αγορές στο πλαίσιο του PEPP κατά το τρέχον τρίμηνο θα διεξαχθούν με σημαντικά υψηλότερο ρυθμό από ό, τι κατά την πρώτη μήνες του έτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αγοράσει με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και με σκοπό να αποτρέψει τη σύσφιξη των όρων χρηματοδότησης που δεν συνάδει με την αντιμετώπιση της πτωτικής επίδρασης της πανδημίας στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού.
Επιπλέον, η ευελιξία των αγορών με την πάροδο του χρόνου, μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των δικαιοδοσιών θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.
Εάν μπορούν να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης με ροές αγοράς περιουσιακών στοιχείων που δεν εξαντλούν το ποσό πάνω από τον καθαρό ορίζοντα αγοράς του PEPP, το ποσό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί πλήρως.
Ομοίως, ο φάκελος μπορεί να βαθμονομηθεί εκ νέου εάν απαιτείται για τη διατήρηση ευνοϊκών χρηματοδοτικών συνθηκών για την αντιμετώπιση του αρνητικού πανδημικού σοκ στην πορεία του πληθωρισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να επανεπενδύει τις κύριες πληρωμές από χρεόγραφα που λήφθηκαν από το PEPP έως το τέλος του 2023.
Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική διάθεση του χαρτοφυλακίου PEPP θα διαχειριστεί για να αποφευχθεί η παρέμβαση στην κατάλληλη στάση νομισματικής πολιτικής.

Πράξεις αναχρηματοδότησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης.
Ειδικότερα, η τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO III) παραμένει μια ελκυστική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες, υποστηρίζοντας τον τραπεζικό δανεισμό σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης