Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Δάιος Πλαστικά: Δεν θα διανείμει μέρισμα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετόχων

Δάιος Πλαστικά: Δεν θα διανείμει μέρισμα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετόχων
Τι αποφάσεις έλαβε η Γενική Συνέλευση των μετόχων
Σχετικά Άρθρα
Δεν θα διανείμει μέρισμα η Δάιος Πλαστικά με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων που έγινε την Τρίτη   5 Ιουλίου στην έδρα της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι την 5η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως (8) οκτώ μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.686.356 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 84,57% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:
  1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356 μετοχές και 12.686.356 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν για έγκριση.
  2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356 μετοχές και 12.686.356 έγκυρες θετικές ψήφους την έγκριση της διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) και τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας.
  3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356 μετοχές και 12.686.356 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021 κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.
  4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356 μετοχές και 12.686.356 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01 - 31/12/2021 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) καθώς και να δοθούν προκαταβολές για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση το 2023.
  5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356 μετοχές και 12.686.356 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, και με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022) να διενεργηθεί από τους: Α) Ευθύμιο Χρ. Αναγνώστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12781 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Δημήτριο Νικ. Παππά με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14391 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους.
  6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.686.356 μετοχές και 12.686.356 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018 .
  7. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2021 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου .
  8. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2021 από τα μέλη.
  9. Σε σχέση με το ένατο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->