Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

LanaKam: Πρόταση για μη διανομή μερίσματος στην τακτική Γενική Συνέλευση

LanaKam: Πρόταση για μη διανομή μερίσματος στην τακτική Γενική Συνέλευση
Οι μέτοχοι της LanaKam καλούνται από τη Γενική Συνέλευση για τις 29 Ιουνίου 2023
Σε Γενική Συνέλευση για τις 29 Ιουνίου 2023 καλούνται από το Δ.Σ. της LanaKam οι μέτοχοι της εταιρείας, με την πρόταση να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μη χορήγηση μερίσματος.
Πιο ειδικά, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει
1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2022 – 31/12/2022.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 και μη διανομής μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.
4. Έγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
5. Έγκριση καταβολής ετήσιας αμοιβής στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ., για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου, στην Επιτροπή Αποδοχών και στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, για την χρήση 2023. 2
6. Υποβολή-έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (άρθρο 112 του ν. 4548/2018).
7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.01.2023 και έγκριση της αμοιβής της.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.
9. Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση κατά την οποίαν αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.
10. Παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την Εταιρεία ή και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
11. Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.
12. Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει. 13. Αγορά Ιδίων Μετοχών. 14. Διάφορες Ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης