Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΟΠΑΠ: ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού - Επιστροφή κεφαλαίου 0,45 ευρώ/μετοχή

tags :
ΟΠΑΠ: ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού - Επιστροφή κεφαλαίου 0,45 ευρώ/μετοχή
Από 19.06.2023, οι μετοχές του ΟΠΑΠ θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,45 ευρώ ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.
Ειδικότερα, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΟΠΑΠ Α.Ε." (εφεξής, η "Εταιρεία"), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Απριλίου 2023, αποφάσισε:
(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 163.503.836,55€, με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,45€, ήτοι από 0,30€ σε 0,75€, και
(β) την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 163.503.836,55€, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,45€, ήτοι από 0,75€ σε 0,30€, και την επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.
Μετά την ως άνω ισόποση αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 109.002.557,70€, διαιρούμενο σε 363.341.859 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης.
Την 4η Μαΐου 2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3586897, η με αριθμό πρωτοκόλλου αριθ. πρωτ. 2941482ΑΠ/04.05.2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε την οποία εγκρίθηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι) του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 08.06.2023 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,45€ ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την Δευτέρα, 19.06.2023, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,30€ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,45€ ανά μετοχή.
Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη, 20.06.2023 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,45€ ανά μετοχή) ορίζεται η Παρασκευή, 23.06.2023.

Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2028).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης