Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Κέκροψ: H Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για το 2022

tags :
Κέκροψ: H Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για το 2022
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν συνολικά, έξι μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.596.443 μετοχές, ήτοι ποσοστό 73,70 %, επί συνόλου 19.804.134 μετοχών.
Τη μη διανομή μερίσματος για το 2022 αποφάσισε μεταξύ άλλων η ΓΣ της εταιρείας Κέκροψ που πραγματοποιήθηκε σήμερα.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν συνολικά, έξι μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.596.443 μετοχές, ήτοι ποσοστό 73,70 %, επί συνόλου 19.804.134 μετοχών.
Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων. Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από01.01.2022 έως 31.12.2022, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και αποφάσισε τη μη διανομή
μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Έλαβε γνώση της υποβληθείσας Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής
Ελέγχου.
Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Έλαβε γνώση της υποβληθείσας Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο117 §1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.
Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή (Τακτικό και Αναπληρωματικό) για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 την ελεγκτική εταιρεία "COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ" και καθόρισε την αμοιβή της σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της.
Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Παρείχε την άδεια κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.
Επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Έγινε αναφορά στα 100 χρόνια από την ίδρυση της Εταιρείας την 09.06.1923, καθώς και συνοπτική παρουσίαση του ιστορικού της. Στους άμεσους στόχους της Εταιρείας, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι οι απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση των ακινήτων για τα οποία δικαιώθηκε, καθώς και η επιδίωξη είσπραξης αποζημίωσης από το Ε.Δ.Δ.Α. Παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των συμμετοχών της Εταιρείας στις δύο εταιρείες του Λαυρίου, οι οποίες διαθέτουν εκτάσεις άνω των 100 στρεμμάτων στο Λιμάνι του Λαυρίου, καθώς η πολεοδομική επίλυσή τους θα προσδώσει σημαντικές υπεραξίες

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης