Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Epsilon Net: Στις 30/6 η ΓΣ – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

tags :
Epsilon Net: Στις 30/6 η ΓΣ – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης
Στις 30/6 η ΓΣ η Epsilon Net
Σχετικά Άρθρα
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E.» (εφεξής η Εταιρία) καλεί τους κ.κ Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, όπου και η έδρα της, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι κ.κ Μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (από 01.01.2022 έως 31.12.2022) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2022 και διανομή μερίσματος.
Θέμα 3ο.: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.
Θέμα 4ο.: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση 2022 (από 01.01.2022 έως 31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 7ο: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.
Θέμα 8ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.
Θέμα 9ο: Έγκριση ανανέωσης της πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας λόγω παρόδου διάρκειας της υφισταμένης.
Θέμα 10ο: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων.
Θέμα 11ο: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 2022 (από 01.01.2022 έως 31.12.2022) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης