Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΑΔΜΗΕ: Aύξηση κερδών κατά 140,4% στο α' εξάμηνο του 2023, στα 57,9 εκατ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Aύξηση κερδών κατά 140,4% στο α' εξάμηνο του 2023, στα 57,9 εκατ. ευρώ
Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 58,5 εκατ. ευρώ έναντι 23,5 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε «υψηλές επιδόσεις με ισχυρή ανάκαμψη της κερδοφορίας και επιτάχυνση των επενδύσεων», που αντανακλώνται στην αύξηση των καθαρών κερδών κατά 140,4% για το α' εξάμηνο του 2023.
Ειδικότερα:
«Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -Δ.Π.Χ.Α. για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.
Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής «η Συγγενής» ανακοίνωσε επίσης τις κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023:

Captureφδσφφ.JPG

Στη συνέχεια εμφανίζονται διαγραμματικά τα μεγέθη και οι μεταβολές των Συνολικών Εσόδων, τουσυγκρίσιμου EBITDA και Καθαρών Κερδών για τα συγκρίσιμα εξάμηνα των ετών 2023-2022:

γδφφγγδδφγγφ.JPG

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε δύο ισχυρά τρίμηνα με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο να ξεπερνούν τα 58 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ισχυρή αύξηση της τάξης του 148%. Οι ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις γραμμές της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας επιτεύχθηκαν χάρη στην πλήρη εφαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος οι οποίες επέδρασαν θετικά στην εξομάλυνση της ανάκτησης του απαιτούμενου εσόδου του για το 2023 και την πλήρη αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών του.
Παράλληλα, ο Όμιλος πέτυχε την καλύτερη ιστορικά επίδοσή του σε α΄εξάμηνο αναφορικά με την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, που αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του
Διαχειριστή τα επόμενα χρόνια, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να ανέρχονται σε 297,3 εκατ. ευρώ (έναντι 88 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022), με διατήρηση της ανοδικής τάσης και για το δεύτερο μισό του έτους.
Τα ενοποιημένα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου στο α’ εξάμηνο 2023 ανήλθαν στα 189,0 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας σημαντική αύξηση 37,5% έναντι 137,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 185,7 εκατ. ευρώ έναντι 134,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 38,6%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν οριακά κατά 0,2 εκατ. ευρώ.
Τα ενοποιημένα Κέρδη προ τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 50,6% σε 136,8 εκατ. ευρώ έναντι 90,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε
στα 137,6 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 52,7% σε σχέση με 90,1 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2022, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:
α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,3 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2022

β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,6 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 1,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 112,6% και ανήλθε στα 82,2 εκατ. ευρώ, έναντι 38,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 83,0 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 118,9% έναντι
37,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 75,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 127,8% έναντι 33,1 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2022, ενώ τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα
57,9 εκατ. ευρώ έναντι 24,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022. Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 58,5 εκατ. ευρώ έναντι 23,5 εκατ. ευρώ
το α’ εξάμηνο 2022. Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού
έτους 2022, που αντιστοιχεί στο ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. να εισπράξει μέρισμα ποσού 15,0 εκατ. ευρώ.

δασσδαα.JPG

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 2ο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκαν κατά 41,3%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και ανήλθαν στα 95,3 εκατ. ευρώ. Το έσοδο από Ενοίκιο
Συστήματος μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και του Εσόδου από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθε στα 93,5 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 40,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 1,1 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της συνεισφοράς των εσόδων τεχνικών και λειτουργικών υπηρεσιών υποστήριξης του έργου κοινού ενδιαφέροντος (PCI) 3.10.2 Διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2ο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν στα 66,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 47,8% σε ετήσια βάση έναντι 45,2 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο
2022. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 67,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 57,2% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2ου τριμήνου του 2022, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,12 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,14 εκατ. ευρώ για το 2022,

β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,6 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 2,4 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2022.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 107,4% και διαμορφώθηκε στα 39,5 εκατ., έναντι 19,0 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2022, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 40,2 εκατ. ευρώ, έναντι 16,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 2ο τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε 28,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 138,3% έναντι 11,9 εκατ. το 2022, ενώ τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 29,0 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ το 2022.»

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης