Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Νέο έργο πληροφορικής ανέλαβε η Q&R από την ΚτΠ για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Νέο έργο πληροφορικής ανέλαβε η Q&R από την ΚτΠ για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.1 εκατ. ευρώ
Η Ένωση Εταιρειών «NETCOMPANY – INTRASOFT SA- DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων- SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνήψε με την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), Σύμβαση για το Έργο: Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός νέου συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την υποστήριξη ενός πλήρους κύκλου Δημοσίων Προμηθειών», της Δράσης 16736 «Νέο Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων», με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158515 του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)», με Κύριο του Έργου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στην Ένωση η QUALITY & RELIABILITY Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 10%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.100.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ενώ το ποσό που αναλογεί στην Εταιρεία ανέρχεται σε 610.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Σκοπός του έργου

Αντικείμενο της σύμβασης η υλοποίηση ενός νέου συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την υποστήριξη όλων των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων δημόσιων προμηθειών.
Το νέο σύστημα περιλαμβάνει την υλοποίηση εφαρμογών που υποστηρίζουν το σύνολο των διαδικασιών, δράσεων και ενεργειών που αφορά στις Δημόσιες Προμήθειες.

Το νέο σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων θα επιτελεί τις ακόλουθες Λειτουργίες:
1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ (NEGOTIATIONS)
4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ (ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ)
5. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Ν. 4412/16, Ν. 4782/21 ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
10. ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
11. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
12. ΣΥΝΤΑΞΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ
13. ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
14. PORTAL – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ
15. ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
16. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ
17. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
18. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ
19. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
20. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ / BUSINESS INTELLIGENCE
21. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
22. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ
23. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες/δραστηριότητες:
• Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής
• Αρχικοποίηση Περιβάλλοντος G-Cloud / Προμήθειας Έτοιμου Λογισμικού / Εγκατάσταση & Αρχικοποίηση
• Ανάπτυξη / Παραμετροποίηση Λειτουργικών Περιοχών νέου ΕΣΗΔΗΣ
• Μετάπτωση Υφιστάμενων Δεδομένων
• Ελέγχους Αποδοχής Χρηστών
• Μελέτη Ασφάλειας και διαμόρφωση Πλαισίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCP)
• Πιλοτική Λειτουργία
• Εκπαίδευση
• Δράσεις Δημοσιότητας
• Διαχείριση Έργου και
• Παροχή Υπηρεσιών Εγγύησης και Υποστήριξης για 2 χρόνια του ολοκληρωμένου συστήματος με παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και αποκατάστασης βλαβών λογισμικού και εφαρμογών. Δεν περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες που αφορούν τις υποδομές που θα διατεθούν από τον φορέα του έργο (IaaS, PaaS, SaaS).

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης