Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Intercontinental: Στις 14/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Intercontinental: Στις 14/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» [εφεξής η Εταιρεία] σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 120 ν.4548/2018 και το άρθρο 9 παράγραφος 5 του καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 14.6.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, όπως ορίζεται με την παρούσα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 ν.4548/2018 κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ.5 του καταστατικού της Εταιρείας προς το σκοπό της διευκόλυνσης της συμμετοχής και χωρίς φυσική παρουσία, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με των επ’ αυτής εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023)

2. Διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων (άρθρο 162 παρ. 3 ν.4548/2018).

3. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 20232 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη

4. Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την εταιρική χρήση 2024 (περιόδου από 01.01.2024 έως και 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής αυτών

5. Έγκριση της αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023), ορισμός εκτιμητή για την επόμενη χρήση 2024 (περιόδου από 01.01.2024 έως 31.12.2024) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και καθορισμός της αμοιβής του

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2023 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2024 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018

8. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

10. Καθορισμός του Είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

11. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

12. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει

13. Λοιπά Θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 14.6.2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 21η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα 18:00, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης