Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Quest: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2023

Quest: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2023
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Την 13/06/2024 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν εβδομήντα τρείς (73) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ενενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα δύο (90.883.482) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 85,78%, επί συνόλου εκατόν επτά εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (107.222.688) μετοχών της Εταιρείας.
Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία (μη λαμβανομένων υπόψη των 1.275.283 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 90.883.482 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2023 (της Εταιρείας και των ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και διανομή μερίσματος στους μετόχους και έγκριση διανομής υπολοίπου κερδών εις νέον προηγούμενων χρήσεων.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 90.777.582 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος της χρήσης 2023 ανερχομένου στο μικτό ποσό των €0,1031 ανά μετοχή και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, καθώς και ενέκρινε τη διανομή υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσης 2020, συνολικού ποσού € 7.337.741,58, και μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέων χρήσης 2021, συνολικού ποσού € 5.054.018,40, ήτοι μικτού ποσού ανά μετοχή (για 2020 και 2021) €0,1169 και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, ήτοι, βάσει των ανωτέρω, το συνολικό ανά μετοχή μικτό ποσό προς διανομή (μέρισμα 2023 και υπόλοιπο κερδών εις νέον 2020 και 2021) ανέρχεται σε είκοσι δύο λεπτά του ευρώ (€0,22) και μετά την παρακράτηση φόρου 5% σε καθαρό ποσό €0,2090).
Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Θέμα 3ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023.
Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2023.

Θέμα 4ο: Ενημέρωση από τον Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

Θέμα 5ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2023 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2023.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 90.883.482 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2024.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.535.901 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα καταβληθέντα ως αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών ΔΣ στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του ποσά και ειδικότερα: για τον κ. Αιμίλιο Γιαννόπουλο καταβολή ποσού 63.000€, για τον κ. Νικόλαο Καραμούζη καταβολή ποσού 72.000€, για την κ. Μαρία Δαμανάκη καταβολή ποσού 61.800€, για την κ. Ιωάννα Δρέττα καταβολή ποσού 45.000€, για την κ. Ευτυχία Κουτσουρέλη καταβολή ποσού 36.000€, για τον κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο καταβολή ποσού 70.800€, για την κ. Φιλίππα Μιχάλη καταβολή ποσού 63.000€ και για τον κ. Ιωάννη Πανιάρα καταβολή ποσού 61.800€, ήτοι συνολικά ποσού 473.400 €.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.535.901 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε την προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 750.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών.
Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.535.901 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.567.982 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024 και ορισμός της αμοιβής της.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.241.602 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2024 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114 - ΑΦΜ 094415531), με έδρα Αγία Παρασκευή, Στρατηγού Τόμπρα 3, Τ.Κ. 15342, όπως διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2024-31/12/2024 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2024, με ετήσια αμοιβή αυτής, στην οποία περιλαμβάνεται ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης που λήγει 31/12/24 και ο φορολογικός έλεγχος της ίδιας χρήσης, το ποσό κατ΄ ανώτατο όριο των 35.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό: α. του κ. Αλέξανδρου Πέτρου Βελδέκη του Δημητρίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 26141, κατόχου ΑΦΜ: 054918047, κατοίκου Νίκαιας Αττικής (Ματρόζου 56) , ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και β. του κ. Χαράλαμπου Συρούνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 19071, κατόχου ΑΦΜ 053736402 και ΑΔΤ ΑΚ239543, κατοίκου Μελισσίων Αττικής (Σάμου 10), ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 9ο: Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας και έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρ. 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018 – Παροχή εξουσιοδότησης.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.421.739 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης έως εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (195.392) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και τη δωρεάν διάθεση το 2026 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, χωρίς υποχρέωση διακράτησης των μετοχών για ορισμένο διάστημα, σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου ΔΣ) και στους Διευθύνοντες Συμβούλους συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρ. 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018, κατόπιν αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος της τριετίας (2023-2025) της επίτευξης των επιπρόσθετων στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, και προσδιορισμού του ακριβούς αριθμού των μετοχών (Vested Shares) που δικαιούνται τα Ανώτατα Στελέχη.
Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.421.739 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να αξιολογήσει στο τέλος της τριετίας (2023-2025) την επίτευξη των επιπρόσθετων στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά, να αξιολογήσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων για την διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους, να οριστικοποιήσει τον τελικό αριθμό των προς διανομή μετοχών ανά δικαιούχο, να καταρτίσει, εγκρίνει τα απαιτούμενα έγγραφα για τη διάθεση κι εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή τους και υποβολή τους προς υλοποίηση της διάθεσης, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με το Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, την Πολιτική Αποδοχών, τη Διαδικασία Διάθεσης Μετοχών σε Ανώτατα Στελέχη και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Θέμα 10ο: Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 90.831.554 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο ορίζει ο Νόμος, με ανώτατη (20€) και κατώτατη (0,5€) τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Θέμα 11ο: Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 90.883.482 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρ. 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 12ο: Διάφορα – Ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία εξέλιξης των εταιρειών του Ομίλου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης