Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Βιοκάρπετ: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023

Βιοκάρπετ: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, σήμερα 19 Ιουνίου 2024.
Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση συνεδρίαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν την χρήση 2023 (1/1/2023 31/12/2023) καθώς και των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών σύμφωνα με τα άρθρα 150-154 του ν. 4548/ 2018.
Αναγνώσθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) που περιλαμβάνουν: α) τις Δηλώσεις Εκπροσώπων του ΔΣ. β) Έκθεση Ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. γ)Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και ε) Τον Διαδικτυακό τόπο ανάρτησης της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά διαλογική συζήτηση και λαβούσα υπόψη την εν γένει οικονομική κατάσταση της εταιρίας υιοθετεί απολύτως τους υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκτεθέντες λόγους δια τον τρόπο της διανομής των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως και εγκρίνει με ψήφους 20.139.676 ποσοστό 83,96% τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις και των επ’αυτών ως άνω Εκθέσεων.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2023 (1-1-2023 έως 31-12-2023). Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε με ψήφους 20.139.676 ποσοστό 83,96% η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2023 να γίνει όπως ακριβώς αναφέρεται στον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2023 λόγω ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2023.
Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 20.139.676 ποσοστό 83,96% ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της χρήσης 2023 της εταιρίας από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4518/2018. Απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από 2 το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2024 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμό της αμοιβής τους.
Τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ δηλώνουν ότι συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα, από τον Πρόεδρο της ΓΣ, πρόσωπα. Μετά λοιπόν από συμφωνία για την προτεινόμενη ανάθεση και σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους 20.139.676 ποσοστό 83,96% την ελεγκτική εταιρία BAKER TILLY Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., Πάτμου & Ολύμπου, Μαρούσι , ΤΚ 151 23, Αθήνα, Ελλάδα με Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ 48, για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 1/1- 31/12/2024 για την μητρική εταιρία, για την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του ΟΜΙΛΟΥ, για τον έλεγχο των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής εταιρίας και του ΟΜΙΛΟΥ σύμφωνα με τον θεσμό των Δ.Π.Χ.Α. καθώς επίσης για τον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για την χρήση 1/1/202331/12/2023.
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 23.06.2021.Η Πολιτική εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου / Διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις με κύριο σκοπό να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα την επιχειρηματική στρατηγική, τους κανόνες, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρείας, των επενδυτών, της κοινωνίας, την ελληνική οικονομία και περιλαμβάνει μέτρα αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.
Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσο έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο Νόμο. Μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023. Ενέκρινε την Έκθεση αποδοχών με ψήφους 20.139.676 ποσοστό 83,96%.

6. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν για την χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024).
Εγκρίθηκαν με ψήφους 20.139.676 ποσοστό 83,96%, οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και η ΓΣ αποφάσισε για το έτος 2024 να μην αμειφθούν με πάγια αντιμισθία τα Μέλη του ΔΣ.

7. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2024, για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια και στα Συμβούλια των Επιτροπών.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 20.139.676 ποσοστό 83,96%, οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια και στα Συμβούλια των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και προ εγκρίθηκε η 4 καταβολή των αμοιβών των για την χρήση 2024.

8. Συζήτηση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 20.139.676 ποσοστό 83,96%, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 479.730,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,02 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, ήτοι καταβολή 0,02 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

• 26/8/2024: Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου.
• 27/8/2024: Ημερομηνία προσδιορισμού ∆ικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου.
• 30/8/2024: Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενο του: «19. Με την από 19-6-2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 479.730,00 ευρώ, με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,04 ευρώ σε 1,02 ευρώ.
Μετά την παρούσα μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 24.466.230,00 € (είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ), διαιρεμένο σε 23.986.500 (είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες και πεντακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,02 € η κάθε μία.» Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας, για την υλοποίηση της απόφασης επιστροφής κεφαλαίου στους δικαιούχους. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας για τα σχετικά θέματα της επιστροφής κεφαλαίου.

9. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλλαν από κοινού προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την σχετική έκθεση του έτους 2023, με αντικείμενο την έκφραση γνώμης, όσον αφορά την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων της εταιρίας, των εισηγήσεων και επιδόσεων των εκτελεστικών μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, καθώς επίσης το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023 της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.
Το παρών θέμα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα. Το πλήρες κείμενο της αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της https://www.biokarpet.gr/el/enimerosi-ependyton/enimerosimetochon/genikes-syneleyseis/

10. Εταιρείας Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου κατά το άρθρο του Ν.4449/2017.
Ο Πρόεδρος της ΓΣ έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Κο Αθανάσιο Κουκουλίτσιο, ο οποίος ανάγνωσε την Εκθεση Επιτροπής Ελέγχου και ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο Ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74.
Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.biokarpet.gr/el/enimerosi-ependyton/epitropes/epitropielenchou

11. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.
Η ΓΣ αποφάσισε με ψήφους 20.139.676 ποσοστό 83,96% ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα Στελέχη-Διευθυντές της εταιρίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.

12. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης