Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΛΑΝΑΚΑΜ: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2023

ΛΑΝΑΚΑΜ: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2023
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Στις 25 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 232901000 (εφεξής «Εταιρεία») με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, 7 Μέτοχοι, κάτοχοι 4.102.587 μετοχών επί συνόλου 5.939.268 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 69,08% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση των ακολούθων τροποποιήσεων του καταστατικού της Εταιρείας : α. Προσθήκη παραγράφου 1 άρθρου 7, β. Τροποποίηση άρθρου 10 παρ. 2 στοιχείο (γ), γ. Απάλειψη παραγράφων 2, 3 και 4 άρθρου 13, δ. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 22, ε. Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 25.
Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), τις ακόλουθες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας : α. Προσθήκη παραγράφου 1 άρθρου 7, β. Τροποποίηση άρθρου 10 παρ. 2 στοιχείο (γ), γ. Απάλειψη παραγράφων 2, 3 και 4 άρθρου 13, δ. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 22, ε. Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 25.

Θέμα 2ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 – 31/12/2023.
Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 και μη διανομής μερίσματος.
Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων
μετοχών (4.102.587 ψήφοι), την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 –
31/12/2023 και την μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), την συνολική διαχείριση, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Θέμα 5ο: Έγκριση της Νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.
Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων
μετοχών (4.102.587 ψήφοι), την Νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.
2 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ. και στα μέλη των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ. και στα μέλη των
Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και για το
χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.
4548/2018.
Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων
μετοχών (4.102.587 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ. και στα μέλη των Επιτροπών του για την εταιρική
χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, στο τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ. και στα μέλη των Επιτροπών του
Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και για το χρονικό διάστημα
μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων
μετοχών (4.102.587 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112
του Ν. 4548/2018ι.

Θέμα 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής της.
Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων
μετοχών (4.102.587 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» (Λ.
Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή, AM ΕΛΤΕ: 041, ΑΜ ΣΟΕΛ: 173) για τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2024 και τον
καθορισμό της αμοιβής της, σύμφωνα με την σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
1) μέχρι ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2024
– 31.12.2024), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας συμφώνως με το άρθρο 21 του ν.4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των
περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε’ της
ιδίας παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As)
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022),
2) μέχρι ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (€5000,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού
πιστοποιητικού για την περίοδο 01.01.2024-31.12.2024,
3) μέχρι ποσού πεντακοσίων ευρώ (€500,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης
Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για την εταιρική χρήση 2024
4) μέχρι ποσού χιλίων πετακοσίων ευρώ (€1500,00) για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (ν.3556/2007, άρθρο 4,
παράγραφος 10, όπως ισχύει).

Θέμα 9ο: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.
Ο Πρόεδρος της απελθούσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, δρ. Ανδρέας Κουτούπης, ενημέρωσε τους
Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις Συστάσεις (αριθμ. πρωτοκόλλου
1302/28.04.2017 και αριθμ. πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023
– 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η οποία έχει ήδη
αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (https://el.lanakam.eu/annual-financial-results-1). Το
παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε
ψηφοφορία.

Θέμα 10ο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε και έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των
Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο
9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας (https://el.lanakam.eu/suneleuseis2024) Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν
ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 11ο: Παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την Εταιρεία ή και τρίτων εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων
μετοχών (4.102.587 ψήφοι), την παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, να
μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την Εταιρεία ή και
τρίτων εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 12ο: Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
Εξέλεξαν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων
μετοχών (4.102.587 ψήφοι), τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου στην θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος
ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κ. Ιωάννη Πλούμπη
του Χρήστου), αποδίδοντας οριστικά στον κ. Ιωάννη Θεοδώρου την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη
εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό
διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή
έως τις 29.06.2028, παρατεινομένης, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως
ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός
της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
το 2028 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, αφού, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε από την ίδια
την Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 06.02.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της,
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 30.05.2024 εισήγησης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
της 25.06.2024, η οποία αναρτήθηκε, στις 30.05.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
https://el.lanakam.eu/suneleuseis2024 και βασίστηκε στην από 30.05.2024 εισήγηση/έκθεση
αξιολόγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, α) ότι το ανωτέρω εκλεγέν μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας,
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας
της Εταιρείας, β) ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του νομοθετικού
πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ.
του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής
Καταλληλότητας της Εταιρείας γ) ότι δεν συντρέχει ασυμβίβαστο/κώλυμα του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.
4706/2020, δ) ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020
προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ε) ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.
4706/2020 σχετικά με την νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στ) ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο,
ζ) η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020
περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Θέμα 13ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
Όρισαν εκ νέου, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98.83% των παρισταμένων και
εκπροσωπουμένων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.
4449/2017, όπως ισχύει, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητη (μεικτή) Επιτροπή, με την
θητεία αυτής να είναι ετήσια, και αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο ανεξάρτητο μέλος και πιο
συγκεκριμένα τον δρ. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9
παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων
καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη
σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας,
σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.
4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρός της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή
της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,17% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 14ο: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του.
Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων
μετοχών (4.102.587 ψήφοι), πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο
49 του ν. 4548/2018 ως ακολούθως : 1) ο ανώτατος αριθμός μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν
ανέρχεται στις 150.000 μετοχές, 2) η ισχύς της χορηγηθείσας έγκρισης διαρκεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών και 3) ως κατώτατο όριο απόκτησης ορίζεται το ποσό των Ευρώ 0,60 ανά μετοχή και ως ανώτατο
όριο απόκτησης ορίζεται το ποσό των Ευρώ 2,00 ανά μετοχή. Επίσης, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με
πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (4.102.587 ψήφοι),
εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση
του ανωτέρω προγράμματος.
Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1.17% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης