Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΔΕΠΑ: Πράσινο «φως» της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις αλλαγές επί των ηλεκτρονικών δημοπρασιών φυσικού αερίου

ΔΕΠΑ: Πράσινο «φως» της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις αλλαγές επί των ηλεκτρονικών δημοπρασιών φυσικού αερίου
Σε συνεργασία με τη ΡΑΕ οι νέες αλλαγές
Το πράσινο «φως» στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες φυσικού αερίου «άναψε» η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ειδικότερα, κατόπιν προτάσεως της ΔΕΠΑ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την τροποποίηση των παραμέτρων και του τρόπου λειτουργίας του προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του εν λόγω συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών, η διεύρυνση της συμμετοχής επιχειρήσεων σε αυτές, η βελτιστοποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου των πελατών και η ανάπτυξη ανταγωνιστών στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου μέσω της πρόσβασής τους σε ένα ευέλικτο συνολικό χαρτοφυλάκιο προμήθειας φυσικού αερίου. Η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε σε συνέχεια σχετικής διαβούλευσης με τους πελάτες της ΔΕΠΑ και σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).


Η σχετική πρόταση της ΔΕΠΑ, όπως υιοθετήθηκε από την Επ. Ανταγωνισμού:

Αναφορικά με τη διάθεση ποσοτήτων φ.α. σε ετήσια βάση (ετήσιες δημοπρασίες)
1.    Να διαθέτει στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που υιοθετήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 551/VII/2012 Απόφαση της Ε.Α. ποσότητες φ.α. και σε ετήσια βάση, ήτοι με χρόνο απορρόφησης το ένα ημερολογιακό έτος (εφεξής «ετήσιες δημοπρασίες»), προκειμένου να παρασχεθεί σε Πελάτες και σε Προμηθευτές  η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ευέλικτου συνολικού χαρτοφυλακίου προμήθειας, πέραν των δημοπρασιών σε τριμηνιαία βάση που διενεργούνται έως σήμερα.
2.    Οι ετήσιες δημοπρασίες να διεξάγονται το αργότερο μέχρι τη 15η Οκτωβρίου κάθε έτους, και σε κάθε περίπτωση σε χρόνο πριν τις δηλώσεις προς τη ΔΕΠΑ των Ετήσιων Συμβατικών Ποσοτήτων, ώστε να παρέχεται σε κάθε  Πελάτη ή/και Προμηθευτή η δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης των συμβατικών του δεσμεύσεων. Για πελάτες με διάρκεια σύμβασης που επεκτείνεται πέραν της 31/12/14 ισχύει το όριο της μεταβολής των Ετήσιων Συμβατικών Ποσοτήτων κατά 5%, σύμφωνα με την υπ’. αριθμ. 551/VII/2012 Απόφαση της Ε.Α.
3.    Να προβεί άμεσα στις αναγκαίες προετοιμασίες και να διεξαγάγει την πρώτη ετήσια δημοπρασία μέχρι τη 15η Οκτωβρίου 2014. Στην εν λόγω δημοπρασία η ΔΕΠΑ θα διαθέσει το 50% της προς δημοπράτηση το έτος 2015 ποσότητας φ.α. επί τη βάση της εκτιμώμενης ετήσιας κατανάλωσης φ.α. του έτους 2014. Κατά τον ίδιο τρόπο θα διενεργούνται οι ετήσιες δημοπρασίες κατά τα επόμενα έτη.
4.    Να διαθέτει τις ποσότητες φ.α. που τυχόν δεν διατεθούν μέσω της εκάστοτε ετήσιας δημοπρασίας, καθώς και η υπόλοιπη πέραν του ανωτέρω ποσοστού ποσότητα της συνολικής ετήσιας ποσότητας φ.α. προς δημοπράτηση αντίστοιχα επιμεριζόμενες στις τριμηνιαίες δημοπρασίες που θα έπονται, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.
5.    Να επαναφέρει προς εξέταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πρόταση με γνώμονα την εξέλιξη της ζήτησης των Προμηθευτών και Πελατών για τα προϊόντα των δημοπρασιών ενόψει και της πλήρους δυνατότητας επιλογής Προμηθευτή από όλους τους καταναλωτές φ.α:
(α) αύξησης της ποσότητας που θα διατίθεται στις ετήσιες δημοπρασίες τουλάχιστον στο 60% των συνολικά προς δημοπράτηση κατ’ έτος ποσοτήτων φ.α. και
(β) σταδιακής αύξησης των συνολικά διαθέσιμων στις δημοπρασίες ποσοτήτων πέραν του ποσοστού 10% της συνολικής ποσότητας που η ίδια  προμήθευσε τους Πελάτες της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, που διατίθεται σήμερα στις δημοπρασίες. Και αυτό ενόψει και της δέσμευσης που αυτή ανέλαβε για διάθεση μέσω της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου (ΕΑΦΑ), όταν και υπό όποια μορφή αυτή τελικά συσταθεί, ποσότητας φ.α. τουλάχιστον ίσης με την προβλεπόμενη στην υπ’ αριθμ. 551/VII/2012 Απόφαση της Ε.Α.

Αναφορικά με την κατάτμηση των δημοπρατούμενων ποσοτήτων
6.    Να επιμερίζει στο εξής την  εκάστοτε δημοπρατούμενη ποσότητα (σε τριμηνιαία ή ετήσια βάση) σε 50.000 μερίδια, αντί των 10.000 μεριδίων που μέχρι τώρα ίσχυε, με στόχο το βέλτιστο προγραμματισμό των πελατών στη βάση των πραγματικών αναγκών τους, ο οποίος σχετίζεται και με θέματα σχετικά με τις ρήτρες αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής (take-or-pay) ως προς τις κατακυρωθείσες ποσότητες, αλλά και την προσέλκυση Πελατών μικρότερου μεγέθους.  Εξαίρεση η τελευταία τριμηνιαία δημοπρασία του έτους 2014 (με χρόνο απορρόφησης το τελευταίο τρίμηνο του εν λόγω έτους) η οποία θα διεξαχθεί με βάση τα 10.000 μερίδια.

Αναφορικά με τη διαμόρφωση και πιστοποίηση τιμής εκκίνησης δημοπρατούμενων ποσοτήτων
7.    Να προσδιορίζει την τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών (ετησίων και τριμηνιαίων) ώστε  αυτή να αντικατοπτρίζει το μεσοσταθμικό κόστος προμήθειας του μίγματος αερίου που αυτή εισάγει βάσει των μακροχρονίων συμβάσεων προμήθειας (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων χρήσης των σημείων εισόδου του ΕΣΦΑ που θα επιβάλλει ο ΔΕΣΦΑ), καθώς και το εκάστοτε πραγματικό διαχειριστικό  της κόστος.
8.    Ο έλεγχος και η  πιστοποίηση  της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών (τριμηνιαίων και ετήσιων) που θα ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες, με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία διαμόρφωσης τιμής σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα γίνεται από τη ΡΑΕ.

Αναφορικά με το συνυπολογισμό τυχόν αιτημάτων αύξησης/μείωσης των τιμών προμήθειας της ΔΕΠΑ
9.    Θα λαμβάνει υπόψη επί του παρόντος κατά τη διαμόρφωση της ως άνω τιμής εκκίνησης προϋπολογιστικά (ex ante), όπως ήδη προβλέπεται , τυχόν αιτήματα των προμηθευτών της ή, αντιστοίχως, της ίδιας προς τους προμηθευτές της για αναθεώρηση των τιμών προμήθειας. Στο βαθμό, ωστόσο, που αυτό καταστεί σκόπιμο και δυνατό στο μέλλον, με γνώμονα τις προοπτικές και εξελίξεις της αγοράς και το βαθμό ανταπόκρισης των Πελατών και των Προμηθευτών στις δημοπρασίες, η Ε.Α. θα επανεξετάσει τη δυνατότητα απάλειψης της ανωτέρω πρόβλεψης (δηλαδή, της μη λήψης υπόψη των σχετικών αιτημάτων αύξησης ή μείωσης των τιμών προμήθειας κατά τη διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης), στη βάση σχετικής πρότασης της ΔΕΠΑ. Η εν λόγω πρόταση θα δύναται να λαμβάνει υπόψη και τον όποιο τυχόν σχετικό κίνδυνο της ΔΕΠΑ.

Αναφορικά με την παράδοση δημοπρατούμενων ποσοτήτων στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων
10.    Με στόχο την περαιτέρω μείωση της εξάρτησης των Πελατών από την ίδια και την ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων στις δημοπρασίες ανεξαρτήτως του τύπου της Σύμβασης Πώλησης φ.α. που συνάπτουν με τη ΔΕΠΑ (με ή χωρίς την υπηρεσία μεταφοράς), η τελευταία δεσμεύεται να διαθέτει όλες τις κατακυρωθείσες μέσω δημοπρασιών (ετήσιων ή τριμηνιαίων) ποσότητες φ.α. που παραδίδονται από 1.1.2015 στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) του ΕΣΦΑ και μόνο.

11.    Η κατακυρωθείσα ανά συμμετέχοντα ποσότητα θα παραλαμβάνεται στο ΕΣΔ ισοκατανεμημένη σε όλο το χρονικό διάστημα αναφοράς της δημοπρασίας. Εναλλακτικά της ανωτέρω πρόβλεψης παραλαβής με ισοκατανομή, η ίδια  δεσμεύεται, για την παραλαβή της κατακυρωθείσας ποσότητας στο ΕΣΔ, να παρέχει επιπλέον στους Πελάτες, κατ’επιλογήν τους και χωρίς επιβάρυνση στην τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έναντι της ισοκατανεμημένης ποσότητας, τη δυνατότητα η ημερήσια ποσότητα προς απορρόφηση να κυμαίνεται εντός των ακόλουθων ορίων:
•    Ελάχιστη ημερήσια ποσότητα προς απορρόφηση ίση με 0 MWh
•  Μέγιστη ημερήσια ποσότητα προς απορρόφηση ίση με το 125% της μέσης ημερήσιας ποσότητας της κατακυρωθείσας ποσότητας, όπως αυτή (ενν. η μέση ημερήσια ποσότητα) προκύπτει από την κατακυρωθείσα ποσότητα διά του αριθμού των ημερών της περιόδου αναφοράς.

12.    Οι συμμετέχοντες στις ετήσιες και τριμηνιαίες δημοπρασίες θα δεσμεύονται να παραλάβουν και να πληρώσουν, ή αν δεν παραλάβουν εντός του χρόνου αναφοράς να πληρώσουν, το τίμημα για το σύνολο της κατακυρωθείσας σ’ αυτούς ποσότητας (ρήτρα αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής/ take-or-pay).

Αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής τριμηνιαίων δημοπρασιών
13.    Να διεξάγει εφεξής τις τριμηνιαίες δημοπρασίες εντός του μήνα που προηγείται της έναρξης του εκάστοτε τριμήνου αναφοράς, ώστε να καθίσταται δυνατή η απορρόφηση των κατακυρωθεισών ποσοτήτων από την πρώτη ημέρα του τριμήνου αναφοράς.  

Αναφορικά με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
14.    (Δεσμεύτηκε) σε αντιστοιχία με τη δέσμευσή της για κατάργηση,  στο πλαίσιο των τριμηνιαίων δημοπρασιών,  της υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην περίπτωση συμμετεχόντων Πελατών με μη ληξιπρόθεσμες ή ρυθμισμένες οφειλές, οι οποίοι έχουν καταθέσει ήδη εγγυητική επιστολή κατά τις προβλέψεις της Σύμβασης Πώλησης φ.α., να μην απαιτεί στις ετήσιες δημοπρασίες την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τους συμμετέχοντες, εφόσον οι τελευταίοι έχουν ήδη καταθέσει σ’ αυτήν εγγυητική επιστολή κατά τις προβλέψεις της Σύμβασης Πώλησης φ.α., σε ύψος τέτοιο που να καλύπτει και τις κατακυρωθείσες στη δημοπρασία ποσότητες και για όσο χρόνο αυτή δεν έχει λήξει. Σε διαφορετική περίπτωση, η ίδια θα ζητεί την κατάθεση συμπληρωματικής ή νέας εγγυητικής επιστολής για την κατακυρωθείσα ποσότητα.

Αναφορικά με την προσφορά περισσότερων ή/και διαφοροποιημένων προϊόντων μέσω των ηλεκτρονικών δημοπρασιών
15.    Στο βαθμό που αυτό καταστεί σκόπιμο και αναγκαίο στο μέλλον για την παροχή ακόμα μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά φ.α. και την ανάπτυξη εναλλακτικών και αξιόπιστων πηγών προμήθειας φ.α, και με γνώμονα τις προοπτικές και εξελίξεις της αγοράς φ.α. και το βαθμό ανταπόκρισης των Πελατών και των Προμηθευτών στις δημοπρασίες, η Ε.Α. θα εξετάσει επίσης:
•    Τη δυνατότητα διάθεσης βραχυπρόθεσμων προϊόντων σε μηνιαία ή/και ημερήσια βάση από τη ΔΕΠΑ στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Κατά το σχεδιασμό των εν λόγω προϊόντων θα συνεκτιμηθούν η ύπαρξη και ο βαθμός ωρίμανσης του κόμβου συναλλαγών φ.α. με βάση τις σχετικές αναφορές του αρμόδιου φορέα λειτουργίας του και η τυχόν αναπροσαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου προς την κατεύθυνση κυρίως της απλοποίησης της διαδικασίας και περιορισμού των συμβατικών προαπαιτούμενων.
•    Τη δυνατότητα (επανα)σχεδιασμού προϊόντων στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών κάθε κατηγορίας συμμετέχοντος στις δημοπρασίες (Προμηθευτές, Πελάτες), με στόχο ιδίως την ανάπτυξη ανταγωνιστών στην αγορά φ.α. μέσω της πρόσβασής τους σε ένα ευέλικτο συνολικό χαρτοφυλάκιο προμήθειας φ.α. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστεί ιδίως η πρόταση της ΡΑΕ και της ΔΕΠΑ περί ενδεχόμενης συμμετοχής μόνο Προμηθευτών στις ετήσιες δημοπρασίες.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 551/VII/2012 Απόφασής της, παρακολουθεί αδιαλείπτως και ενημερώνεται συνεχώς, τόσο από τη ΔΕΠΑ όσο και από τους πελάτες της αναφορικά με τις παραμέτρους, τον τρόπο λειτουργίας και την εξέλιξη της συμμετοχής και ανταπόκρισης των προμηθευτών και πελατών της ΔΕΠΑ στις τριμηνιαίες δημοπρασίες που διενεργούνται από το Δεκέμβριο του 2012. Στο πλαίσιο αυτό είχε ήδη προβεί από το Δεκέμβριο του 2013 σε σειρά διορθώσεων και τροποποιήσεων των διαπιστούμενων ατελειών των όρων των τριμηνιαίων δημοπρασιών, ιδίως αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, την αύξηση των προς διάθεση μεριδίων σε 10.000, τον πρϋπολογιστικό συνυπολογισμό των αιτημάτων της ΔΕΠΑ προς τους προμηθευτές της για μείωση των τιμών προμήθειας φυσικού αερίου κατά τη διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης και τη μη συμπερίληψη στο διαχειριστικό κόστος των δημοπρασιών οποιουδήποτε κόστους σχετικού με τη λειτουργία μόνιμων δομών της ΔΕΠΑ με αντικείμενο εργασιών την προμήθεια και/ ή διαχείριση των μακροχρόνιων συμβάσεων φυσικού αερίου. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα εξακολουθήσει κατά τα ανωτέρω να παρακολουθεί στενά το θέμα της λειτουργίας του κλάδου της ενέργειας, σε συνεργασία και με τη ΡΑΕ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης