ΜΕΤΚΑ: Στις 11 Μαϊου 2016 η Γ.Σ. για διάθεση κερδών και αλλαγή επωνυμίας

ΜΕΤΚΑ: Στις 11 Μαϊου 2016 η Γ.Σ. για διάθεση κερδών και αλλαγή επωνυμίας
Η τακτική γενική συνέλευση της ΜΕΤΚΑ καλείται να εγκρίνει τη διάθεση κερδών για τη χρήση 2015
Η εταιρία ΜΕΤΚΑ συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ώρα 14.00, στα γραφεία της έδρας της, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

• Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και χορήγηση αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη αυτής κατά την έννοια του άρθρου 24 του κ.ν.2190/1920. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

• Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

• Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης (Εταιρείας και ενοποιημένων) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

• Λήψη απόφασης και έγκριση για την μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.

• Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920.

• Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 14.00, αμφότερες στον ίδιο τόπο.

www.bankingnews.gr

Μαρία Παπαδάτου

BREAKING NEWS