Απαραίτητη η απομόχλευση του ισολογισμού της Ιντραλότ – Προβληματισμός λόγω 6μήνου

Απαραίτητη η απομόχλευση του ισολογισμού της Ιντραλότ – Προβληματισμός λόγω 6μήνου
Πολύ υψηλό το κόστος δανεισμού του ομίλου με επιτόκια που ανέρχονται έως και στο 9,75%
Δεν έμειναν ικανοποιημένοι οι αναλυτές από τα αποτελέσματα που δημοσίευσε η Ιντραλότ και παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω της αύξησης του καθαρού δανεισμού και της φτωχής παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών.
Ο όμιλος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εμφάνισε ζημιές 15,9 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο με τον δανεισμό να παραμένει σταθερός για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, αλλά με τον καθαρό δανεισμό σύμφωνα με τους αναλυτές να αυξάνεται.
Υπενθυμίζεται πως στη χρήση 2015 οι ζημιές είχαν διαμορφωθεί στα 65 εκατ. ευρώ, ενώ ζημιογόνο κατά 49,5 εκατ. ευρώ ήταν και το 2014 αλλά και το 2013 κατά 4,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση τα μακροπρόθεσμα δάνεια ανήλθαν στα 508 εκατ. ευρώ και τα βραχυπρόθεσμα στα 215 εκατ. ευρώ με το σύνολο των υποχρεώσεων να είναι στα 905 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα υποχώρησαν στα 213 εκατ. ευρώ, και επομένως ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται στα 510 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ανέρχεται στα 146,5 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα η σχέση ξένων προς ιδίων κεφαλαίων να είναι στις 6,1 φορές και η σχέση καθαρός δανεισμός προς ίδια κεφάλαια στις 3,5 φορές περίπου.
Μάλιστα τα δάνεια του ομίλου έχουν υψηλά επιτόκια που φτάνουν μέχρι και το 9,75% εξέλιξη που μειώνει τις προοπτικές κερδοφορίας καθώς το κονδύλι για τόκους και συναφή έξοδα ανήλθε στα 35 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.
Σε ό,τι αφορά τον δανεισμό, τον Αύγουστο του 2013 προχώρησε στην έκδοση ομολογιών ονομαστικής αξίας 325 εκατ. ευρώ με ετήσιο σταθερό ονομαστικό κουπόνι 9,75%.
Τον Μάιο του 2014 έγινε πάλι έκδοση ομολογιών ύψους 250 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6% και τέλος τον Ιούνιο του 2014 υπέγραψε κοινοπρακτικό δάνειο 200 εκατ. ευρώ το οποίο εκτοκίζεται βάσει κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor) με πλέον περιθωρίου 5,5%.
Αυτό το υψηλό κόστος σε συνδυασμό με τις χαμηλές ελεύθερες ταμειακές ροές φαίνεται πως δημιουργεί εξελίξεις με τη διοίκηση να προχωρά σε πώληση κερδοφόρων συμμετοχών, σε μία προσπάθεια απομόχλευσης και βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας.
Σύμφωνα με αναλυτές η πώληση των συμμετοχών θα γίνει σε καλή τιμή, ενώ παράλληλα θα επεκτείνει η εταιρεία την παρουσία της σε χώρες που έχει συμμετοχή μέσω εξαγορών (Βουλγαρία).
Σύμφωνα με τους αναλυτές της IBG λόγω της αύξησης του καθαρού δανεισμού και των φτωχών ελεύθερων ταμειακών ροών παραμένουν επιφυλακτικοί για τη μετοχή.
Οι αναλυτές της Eurobank σημειώνουν στα αρνητικά πως ακόμα δεν υπάρχει πρόοδος στη δημιουργία ταμειακών ροών.
Σημειώνεται πως οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 86 εκατ. ευρώ, οι επενδυτικές στα -96,7 εκατ. ευρώ και οι χρηματοδοτικές στα -97 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 54 εκατ. ευρώ.

Γ.Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS