ΕΛΠΕ: Σε επίπεδα ρεκόρ τα καθαρά κέρδη το 2016 στα 329 εκατ. ευρώ - Στα 836 εκατ τα EBITDA - Μέρισμα 0,20 ευρώ

ΕΛΠΕ: Σε επίπεδα ρεκόρ τα καθαρά κέρδη το 2016 στα 329 εκατ. ευρώ - Στα 836 εκατ τα EBITDA - Μέρισμα 0,20 ευρώ
Η επίδοση είναι πολλαπλάσια από τα 45 εκατ. καθαρών κερδών το 2015, ενώ σηματοδοτούν μία πλήρη αντιστροφή σε σχέση με τις ζημίες 369 εκατ. ευρώ το 2014
Ιστορικά υψηλά καθαρά κέρδη ύψους 329 εκατ. ευρώ κατέγραψαν για το σύνολο του 2016 τα Ελληνικά Πετρέλαια, παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25%.
Η επίδοση είναι πολλαπλάσια από τα 45 εκατ. καθαρών κερδών το 2015, ενώ σηματοδοτούν μία πλήρη αντιστροφή σε σχέση με τις ζημίες 369 εκατ. ευρώ το 2014.
Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη EBITDA, αν αφαιρέσουμε ορισμένα έξοδα, διαμορφώνονται στα 836 εκατ. ευρώ, έναντι 444 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.
Τα έσοδα συρρικνώθηκαν κατά 9% στο σύνολο του 2016, φθάνοντας τα 6,68 δισ. ευρώ.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2016 ο Όμιλος πέτυχε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές 605 εκατ. ευρώ έναντι 593 εκατ. το 2015.
Λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματα για το 2016 και τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, τα ΕΛ.ΠΕ. αποφάσισαν να προτείνουν στη Γ.Σ. τη διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή για το 2016.
Σε επίπεδο τριμήνου, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 17% το δ' 3μηνο σε σχέση με ένα τρίμηνο πριν, στα 215 εκατ. ευρώ, με την ετήσια επίδοση να διαμορφώνεται στο +27%.
Τα έσοδα αυξήθηκαν οριακά 4%, στα 1,87 δισ. ευρώ, σε σχέση με το γ' 3μηνο 2016.

Ιστορικό υψηλό παραγωγής και εξαγωγών

Τα διυλιστήρια του Ομίλου το 2016 σημείωσαν αύξηση της παραγωγής κατά 16% που ανήλθε σε 14,8 εκατ. Μ.Τ., την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου αξιοποιώντας πλήρως την υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων και τις επιλογές τροφοδοσίας, καταγράφοντας υπεραπόδοση σε σχέση με τα ενδεικτικά περιθώρια.
Επίσης, νέο ιστορικό υψηλό σημείωσαν οι εξαγωγές που ανήλθαν σε 8,6 εκατ. τόνους, που αντιπροσωπεύει το 56% των πωλήσεων.
Θετικές επιδόσεις επίσης κατέγραψαν όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου, με τα Πετροχημικά να αυξάνουν τη συνεισφορά τους στα €100 εκατ., επίσης με αυξημένη παραγωγή.
Τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εμπορίας ανήλθαν σε €100 εκατ., με τις περισσότερες θυγατρικές μας να επιτυγχάνουν αύξηση μεριδίων αγοράς στις αγορές που δραστηριοποιούνται.

Ισχυροποίηση χρηματοοικονομικής θέσης, μείωση χρηματοοικονομικού, κόστους και ενίσχυση ταμειακών ροών.

Κατά τη διάρκεια του 2016 ο Όμιλος για δεύτερη συνεχή χρονιά επέτυχε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA μείον επενδυτικές δαπάνες) €605 εκατ. αυξημένες έναντι του 2015 (€593 εκατ.) και ιδιαίτερα αυξημένες έναντι των ασθενικών ταμειακών ροών του 2014 (€281 εκατ.) και του 2013 (€66 εκατ.), συνεχίζοντας την πορεία βελτίωσης του Ισολογισμού του Ομίλου.
Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και η ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην χρηματοπιστωτική αγορά, μετά και την επιτυχή αναδιαπραγμάτευση και βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών των διάφορων δανείων και ομολόγων (debt covenants), έδωσαν τη δυνατότητα για μείωση του συνολικού δανεισμού κατά €389 εκατ. ευρώ, ώστε να ανέλθει την 31-12-2016 στο ποσό των €2.842 εκατ., με προφανείς τις θετικές συνέπειες για τον Όμιλο τόσο στη χρηματοπιστωτική όσο και στην ευρύτερη αγορά, όπως άλλωστε επιβεβαίωσε η επιτυχής έκδοση νέου ομολόγου, πενταετούς διάρκειας, ύψους €375 εκατ. με τοκομερίδιο 4,875%.
Επιπλέον, η αυξημένη χρηματοοικονομική ρευστότητα, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες για απ’ ευθείας προμήθεια με τις κρατικές εταιρείες πετρελαίου Ρωσίας, Σαουδικής Αραβίας, Ιράν, Ιράκ και Αιγύπτου, επέτρεψαν την αξιοποίηση ευκαιριών που παρουσιάστηκαν στη δομή τιμολόγησης αργών πετρελαίων στη Μεσόγειο, με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο, βελτιώνοντας παράλληλα και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ασφάλειας εφοδιασμού.
Η αυξημένη κερδοφορία και η εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής οδήγησαν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε αύξηση κατά €352 εκατ. τα οποία ανέρχονται στο ποσό των €2.142 εκατ.
Ο καθαρός δανεισμός το 2016 ανήλθε σε €1.759 εκατ., ο δείκτης μόχλευσης στο 45% και τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια σε €3.903 εκατ., αποτυπώνοντας μια ισχυροποιημένη χρηματοοικονομική θέση.

Αύξηση όγκων και μεριδίων στην ελληνική αγορά παρά την οριακή μείωση της εγχώριας κατανάλωσης

Το 2016 η συνολική εγχώρια κατανάλωση (δασμολογημένη και αδασμολόγητη) σημείωσε οριακή μείωση κατά 0,26% (μείωση της δασμολογημένης κατά 0,81% έναντι αύξησης της αδασμολόγητης κατά 0,91%) και ανήλθε σε 10.424 χιλ. Μ.Τ. έναντι 10.451 χιλ. Μ.Τ. το 2015.
Αντίστοιχα, η Εμπορία του Ομίλου αύξησε τις συνολικές πωλήσεις κατά 7,8%, οι οποίες ανήλθαν σε 3.538 χιλ. Μ.Τ., όπως επίσης αυξήθηκε και το μερίδιο αγοράς σε όλα τα προϊόντα, αύξηση που κυμάνθηκε μεταξύ 0,3% και 8,1% ανά προϊόν, με αποτέλεσμα συνολική αύξηση κατά 2,4%.
Πρόοδος υπήρξε και στην ανάπτυξη του δικτύου ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων όπου τα πρατήρια με το σήμα EKO και BP με τη θετική εικόνα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων, διεισδύουν έντονα στην αγορά.

Σημαντικά γεγονότα

Στο πλαίσιο σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, η ΕΛΠΕ ανακηρύχθηκε από το ΥΠΕΝ ως Επιλεγείς Αιτών για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Block 10 που βρίσκεται στην περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου.
Αναφορικά με τη συμφωνία πώλησης του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, δεν κατέληξε σε οριστική συναλλαγή.
Ο Όμιλος, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, θα καθορίσει τα επόμενά του βήματα.
Επιπλέον, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε από τη ΡΑΕ το Δεκέμβριο 2016, για κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 40 MW, ο Όμιλος υπέβαλε επιτυχείς προσφορές και για τα 3 έργα με τα οποία συμμετείχε, συνολικής ισχύος 8,6 MW. Η ανάπτυξή τους θα προχωρήσει στους επόμενους μήνες.

Τιμές

Η απόφαση του ΟΠΕΚ για μείωση της παραγωγής και εξαγωγών αργού οδήγησε στην ανάκαμψη των διεθνών τιμών αργού, με την τιμή του Brent να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα $51/bbl, την υψηλότερη από το γ' 3μηνο του 2015.
Τα αυξημένα προγράμματα συντήρησης διυλιστηρίων στο Δ’ Τρίμηνο επηρέασαν τα ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης προϊόντων, με αποτέλεσμα την ανάκαμψη περιθωρίων των βασικών προϊόντων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύοντας τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου.
Έτσι τα περιθώρια τύπου FCC διαμορφώθηκαν στα $5,4/bbl, έναντι $4,7/bbl πέρυσι, και τα περιθώρια Hydrocracking στα $5,5/bbl, έναντι $6,6/bbl πέρυσι.
Για το σύνολο του έτους τα δυο βασικά ενδεικτικά περιθώρια κυμάνθηκαν στα $5,0/bbl, μειωμένα κατά $1,5/bbl (-25%) σε σχέση με το 2015.

Διύλιση, εφοδιασμός και πωλήσεις 

Το δ' 3μηνο τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €169 εκατ.
Η παραγωγή των διυλιστηρίων του Ομίλου ανήλθε στα 3,7 εκατ. τόνους, επηρεασμένη από τη μειωμένη λειτουργία του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης λόγω συντήρησης, με το ποσοστό παραγωγής λευκών προϊόντων να ανέρχεται στο 84%
Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 2 εκατ. τόνους, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, στο 53% των συνολικών πωλήσεων ύψους 3,8 εκατ. τόνων.

Πετροχημικά

Παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου, ο κλάδος Πετροχημικών διατήρησε την κερδοφορία του σε υψηλά επίπεδα, με τα κέρδη EBITDA στα €25 εκατ. καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8% στις 64 χιλ. τόνους.

Εμπορία

Το Συγκρίσιμο EBITDA της Εμπορίας ανήλθε σε €20 εκατ. έναντι €17 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 17% σε σχέση με πέρυσι.
Η αύξηση μεριδίων αγοράς στην Εγχώρια Εμπορία ήταν ο κύριος λόγος βελτίωσης της κερδοφορίας με το Συγκρίσιμο EBITDA στα €9 εκατ..
Η Διεθνής Εμπορία επηρεάστηκε από τη μείωση περιθωρίων στην αγορά της Βουλγαρίας και της Σερβίας, με το Συγκρίσιμο EBITDA να διαμορφώνεται στα €11 εκατ..

Συμμετοχές

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €15 εκατ., λόγω σημαντικής αύξησης ζήτησης από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ.Α. και καιρικών συνθηκών
Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €11 εκατ. στο δ' 3μηνο.

Στεργιούλης: Πραγματοποιούμε τον στόχο της μετατροπής του ομίλου σε ενεργειακή ναυαρχίδα της Ελλάδας

Την ικανοποίησή του για τις άκρως ικανοποιητικές οικονομικές επιδόσεις των Ελληνικών Πετρελαίων εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Γρηγόρης Στεργιούλης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μετά την ανακοίνωση.
Ξεκινάμε πλέον από μια εντελώς διαφορετική βάση από ότι το Μάιο του 2015.
Ο Όμιλος πορεύεται σταθερά στη σταδιακή μετατροπή του σε έναν ενεργειακό Όμιλο με δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη περιοχή.
Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για την εξασφάλιση πολλαπλών πηγών προμήθειας πρώτων υλών με ευνοϊκές συμφωνίες, και την ανάπτυξη της διεθνούς εμπορίας σε πετρελαϊκά και άλλα ενεργειακά προϊόντα.
Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις έρευνες για ανακάλυψη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.
Πραγματοποιούμε σταδιακά το στόχο της μετατροπής της Ελληνικά Πετρέλαια σε ενεργειακή ναυαρχίδα της χώρας και της περιοχής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης, σημειώνοντας ότι «οι μέτοχοι και οι επενδυτές μπορούν να είναι σίγουροι ότι η διοίκηση και οι εργαζόμενοι θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας και όλα δείχνουν ότι θα το πετύχουμε».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Ευστάθιος Τσοτσορός, τόνισε ότι το 2016 ήταν μια δημιουργική χρονιά, παρά το αβέβαιο και γεωπολιτικά ασταθές διεθνές περιβάλλον και τη συνεχιζόμενη ελληνική κρίση.
«Πετύχαμε τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία του Ομίλου.
Ρεκόρ στην παραγωγή (14,8 εκατ. Μ.Τ.), στις εξαγωγές (8,6 εκατ. Μ.Τ.) και στα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη (€329 εκατ.).
Υλοποιήσαμε το πρώτο στάδιο χρηματοοικονομικής εξυγίανσης και μειώσαμε το δανεισμό και τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές κατά 1,2 δισ. ευρώ.
Διευρύναμε τις διεθνείς συνεργασίες με κορυφαίους προμηθευτές και πελάτες.
Βελτιώσαμε τις εργασιακές σχέσεις και τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας. Υιοθετήσαμε βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης.
Τέλος, καταρτίζουμε το νέο πενταετές πρόγραμμα 2017-2021 ενεργειακού μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης, οδικό χάρτη του Ομίλου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού για το 2050», υπογράμμισε.
Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισης, τόνισε ότι το 2016 ήταν μια θετική χρονιά για τον Όμιλο:
«Θα ήθελα να σταθώ σε 3 βασικά σημεία της χρονιάς:
• Το πρώτο αφορά τα αποτελέσματα του Ομίλου τα οποία συνέχισαν και το 2016 να είναι πάρα πολύ καλά.
Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €731 εκ. παρά τη μείωση κατά 25% των διεθνών περιθωρίων σε σχέση με το 2015.
•Το δεύτερο αφορά την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής χρηματοδότησης του ομίλου.
Εκεί πετύχαμε μια σειρά από θετικά αποτελέσματα που βοηθούν στη σταθερότητα και την ενδυνάμωση του ισολογισμού του Ομίλου.
Παραδείγματα είναι:
• Η αναδιαπραγμάτευση με τράπεζες και ομολογιούχους για βελτίωση των όρων δανεισμού
• Η έκδοση ενός νέου ομολόγου με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο στο 4.875%, σε σχέση με το 8% που αναχρηματοδοτήσαμε.
• Το τρίτο σημείο αφορά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις ασφαλιστικές εταιρίες για προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στην αρχική λειτουργία του flexicoker.
Το αναφέρω και σαν παράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας πολλών στελεχών της εταιρείας από διάφορες διευθύνσεις, που οδήγησαν σε αυτό το καλό αποτέλεσμα.
Για το 2017 θα πρέπει να συνεχίσουμε τη προσπάθεια με πρωταρχικό στόχο την σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας και του Ομίλου και την επίτευξη όλων μας των στόχων».
Ο κ. Γιάννης Ψυχογιός, Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού, Διύλισης & Πωλήσεων Ομίλου, είπε από την πλευρά του ότι το 2016 τα διυλιστήρια του Ομίλου σημείωσαν νέο ρεκόρ παραγωγής με αύξηση 16% σε σχέση με το 2015.
Επίσης, όπως τόνισε, οι εξαγωγές σημείωσαν νέο ρεκόρ φθάνοντας τους 8,6 MT, που αντιστοιχεί στο 56% των συνολικών μας πωλήσεων.
«Πλέον είμαστε σε θέση να προμηθευόμαστε αργό απευθείας από τις κρατικές εταιρείες πετρελαίου της Ρωσίας, του Ιράν, του Ιράκ, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου, πετυχαίνοντας σημαντικές οικονομίες για τον Όμιλο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα παραπάνω επετεύχθησαν ταυτόχρονα με την εφαρμογή ενός συστήματος ολιστικής ασφάλειας στις εγκαταστάσεις μας.
Η ασφάλεια στην εργασία ήταν και παραμένει κύριο μέλημα μας»

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS