Μέρισμα 0,40 ευρώ θα διανείμει η Aegean Airlines για το 2016 – Στις 23/5 η πληρωμή

Μέρισμα 0,40 ευρώ θα διανείμει η Aegean Airlines για το 2016 – Στις 23/5 η πληρωμή
Μερίσματα της χρήσεως 2016 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
H Aegean ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.05.2017 αποφάσισε, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2016 ανερχόμενου σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή (σαράντα λεπτά του ευρώ) από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος ύψους 15%, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους 0,34 ευρώ ανά μετοχή (τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ).
Από την 17.05.2017 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Aυλων Τίτλων την 18.05.2017 (record date).
Σημειώνεται ότι για το σύνολο της πληρωμής του μερίσματος η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει κεφάλαια που θα εισαχθούν από το εξωτερικό.
Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 23.05.2017.
Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2016 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS