ΜΕΤΚΑ: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ για τη χρήση του 2016 - Στις 6/6 η αποκοπή

ΜΕΤΚΑ: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ για τη χρήση του 2016 - Στις 6/6 η αποκοπή
Η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 13η Ιουνίου 2017
Η Μέτκα Βιομηχανική - Κατασκευάστικα Α.Ε. ανακοίνωσε πως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2017, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ανερχόμενο στο ποσό των δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15 ευρώ) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 15% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέρχεται τελικά σε δώδεκα λεπτά του ευρώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά του λεπτού (0,1275€).
Για τους αλλοδαπούς δικαιούχους μερίσματος (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι είναι κάτοικοι συμβατικών κρατών, ο παρακρατούμενος φόρος ποικίλλει ανάλογα με τις προβλέψεις της οικείας σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το 15%.
Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 6η Ιουνίου 2017 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 13η Ιουνίου 2017.
Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της ΜΕΤΚΑ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 7η Ιουνίου 2017 (record date).
Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Αϋλων Τίτλων, ως εξής:

α) μέσω των χειριστών, δηλαδή των χρηματιστηριακών εταιριών που οι ίδιοι οι μέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του μερίσματος.
Η ΜΕΤΚΑ θα πιστώσει στις 13η Ιουνίου 2017 τους λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους. Σημειώνεται ότι ο επενδυτής δύναται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που έχει παράσχει στο χειριστή με σχετική αίτησή του στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος.

β) Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Τράπεζα Πειραιώς.

γ) Από 13 Ιουνίου 2017 μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζα Πειραιώς, για τους υπόλοιπους επενδυτές.
Για την πληρωμή από το δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτής στο ΣΤΑ).
Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από αστυνομική ή άλλη αρχή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS