Μυτιληναίος: Η σχέση ανταλλαγής με τις μετοχές της ΜΕΤΚΑ

Μυτιληναίος: Η σχέση ανταλλαγής με τις μετοχές της ΜΕΤΚΑ
Οι μέτοχοι της απορροφώμενης ΜΕΤΚΑ θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν ονομαστικής αξίας €0,32 με μία (1) νέα, άυλη κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Μυτιληναίος ονομαστικής αξίας €0,97
Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε, ότι την 12.07.2017 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 25.975.299 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,97 εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών ΜΕΤΚΑ (Α), «Αλουμίνιον της Ελλάδος» (Β), «Protergia» (Γ) και «Protergia Thermo»(Δ).
Η Μυτιληναίος είχε στην κυριότητά της (α) 25.975.301 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 50,00% συν μία μετοχή επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Α, (β) 405.495 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 100% των μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Β, (γ) 6.532.052 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 100% των μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Γ.
Η Απορροφώμενη Γ είχε στην κυριότητά της 20.080.000 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 100% των μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Δ.
Δοθέντος ότι η Μυτιληναίος είχε στην κυριότητά της άμεσα ή έμμεσα το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης Β, της Απορροφώμενης Γ και της Απορροφώμενης Δ, εφαρμόστηκαν συνδυαστικά και οι διατάξεις του άρθρου 78 επ. κ.ν. 2190/1920, ειδικά ως προς τις εν λόγω Απορροφώμενες, για τις οποίες δεν εκδίδονται νέες μετοχές.
Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών έχει ως ακολούθως:
• Οι μέτοχοι της απορροφώμενης ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ 0,00% θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν ονομαστικής αξίας €0,32 με μία (1) νέα, άυλη κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας €0,97.
• Οι μέτοχοι της Απορροφώσας θα συνεχίσουν να έχουν μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή για κάθε μία (1) μετοχή που είχαν πριν από τη Συγχώνευση, ονομαστικής αξίας €0,97.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 κ.ν. 2190/1920 οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Α, οι οποίες ανήκουν στην Μυτιληναίος, δεν θα ανταλλαγούν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας.
Σημειώνεται ότι οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Β και της Απορροφώμενης Γ δεν θα ανταλλαγούν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Μυτιληναίος, καθώς οι μετοχές αυτές ανήκουν συνολικώς στην Απορροφώσα. Το ίδιο ισχύει και για τις μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Δ, καθώς το σύνολο αυτών ανήκει στην Απορροφώμενη Γ, και συνεπώς με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα.
Μετά τη συγχώνευση, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπʼ αριθμ. πρωτ. 75634/06.07.2017 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1111713, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €138.604.426,17 και διαιρείται σε 142.891.161 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,97 η καθεμία.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 05.07.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 25.975.299 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,97, οι οποίες προέκυψαν λόγω της συγχώνευσης.
Από την 07.07.2017, οι μετοχές της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη συγχώνευση. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.
Σημειώνεται ότι, δικαιούχοι των νέων μετοχών που προέκυψαν από τη συγχώνευση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10.07.2017 για την εισηγμένη εταιρεία MΕΤΚΑ (record date).
Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη συγχώνευση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.
Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε, ότι την 12.07.2017 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 25.975.299 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,97 εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ 0,00% (Α), «Αλουμίνιον της Ελλάδος» (Β), «Protergia» (Γ) και «Protergia Thermo»(Δ).
 Η Μυτιληναίος είχε στην κυριότητά της (α) 25.975.301 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 50,00% συν μία μετοχή επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Α, (β) 405.495 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 100% των μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Β, (γ) 6.532.052 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 100% των μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Γ.
Η Απορροφώμενη Γ είχε στην κυριότητά της 20.080.000 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 100% των μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Δ. Δοθέντος ότι η Μυτιληναίος είχε στην κυριότητά της άμεσα ή έμμεσα το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης Β, της Απορροφώμενης Γ και της Απορροφώμενης Δ, εφαρμόστηκαν συνδυαστικά και οι διατάξεις του άρθρου 78 επ. κ.ν. 2190/1920, ειδικά ως προς τις εν λόγω Απορροφώμενες, για τις οποίες δεν εκδίδονται νέες μετοχές. Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών έχει ως ακολούθως:
• Οι μέτοχοι της απορροφώμενης ΜΕΤΚΑ θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν ονομαστικής αξίας €0,32 με μία (1) νέα, άυλη κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας €0,97.
• Οι μέτοχοι της Απορροφώσας θα συνεχίσουν να έχουν μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή για κάθε μία (1) μετοχή που είχαν πριν από τη Συγχώνευση, ονομαστικής αξίας €0,97. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 κ.ν. 2190/1920 οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Α, οι οποίες ανήκουν στην Μυτιληναίος, δεν θα ανταλλαγούν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας.
Σημειώνεται ότι οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Β και της Απορροφώμενης Γ δεν θα ανταλλαγούν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Μυτιληναίος, καθώς οι μετοχές αυτές ανήκουν συνολικώς στην Απορροφώσα.
Το ίδιο ισχύει και για τις μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Δ, καθώς το σύνολο αυτών ανήκει στην Απορροφώμενη Γ, και συνεπώς με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα.
Μετά τη συγχώνευση, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπʼ αριθμ. πρωτ. 75634/06.07.2017 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1111713, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €138.604.426,17 και διαιρείται σε 142.891.161 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,97 η καθεμία.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 05.07.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 25.975.299 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,97, οι οποίες προέκυψαν λόγω της συγχώνευσης. Από την 07.07.2017, οι μετοχές της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη συγχώνευση.
Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι, δικαιούχοι των νέων μετοχών που προέκυψαν από τη συγχώνευση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10.07.2017 για την εισηγμένη εταιρεία MΕΤΚΑ (record date).
Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη συγχώνευση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS