Μυτιληναίος: Στο 13,1% και 13,4% το μερίδιο των Ευάγγελου και Ιωάννη Μυτιληναίου μετά την απορρόφηση της ΜΕΤΚΑ

Μυτιληναίος: Στο 13,1% και 13,4% το μερίδιο των Ευάγγελου και Ιωάννη Μυτιληναίου μετά την απορρόφηση της ΜΕΤΚΑ
Ο Όμιλος γνωστοποίησε πως το μετοχικό κεφάλαιο της Μυτιληναίος ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των 138.604.426,17 ευρώ 
Στο 13,1% και 13,4% αντίστοιχα μειώθηκε το ποσοστό των Ευάγγελου και Ιωάννη Μυτιληναίου στον ομώνυμο Όμιλο, λόγω πίστωσης των νέων μετοχών που προέκυψαν λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της ΜΕΤΚΑ, ενώ πριν την εν λόγω μεταβολή κατείχε ποσοστό 16,42%.
Επίσης, ο Όμιλος γνωστοποίησε πως, κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το μετοχικό κεφάλαιο της Μυτιληναίος ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των 138.604.426,17 ευρώ και διαιρείται σε 142.891.161 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 0,97 η καθεμία.
Η κάθε μετοχή της εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS