Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε την Τέρνα Ενεργειακή

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε την Τέρνα Ενεργειακή
Διατέθηκαν συνολικά 60.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €60.000.000
Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα 24 Ιουλίου 2017 την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και εγγυητή της έκδοσης), στο πλαίσιο της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης του Εταιρικού της Ομολόγου, το έκτο κατά σειρά εταιρικό ομόλογο που εισάγεται στην αγορά του Χρηματιστηρίου τον τελευταίο χρόνο.
Επίσημη έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον κ. Βασίλη Δεληκατερίνη, Πρόεδρο της εταιρείας και CFO του Ομίλου και τον κ. Αριστοτέλη Σπηλιώτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και Αναπληρωτή CFO του Ομίλου.
Ο κ. Ιάκωβος Γεωργάνας, Πρόεδρος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επεσήμανε: «Πρέπει όλοι οι συντελεστές της αγοράς να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων, ώστε η δυναμική που έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής να μπορεί να παραμείνει και στο μέλλον. Μια σωστά λειτουργούσα δευτερογενής αγορά δεν θα επιτρέψει την εμφάνιση απογοήτευσης σε αυτούς που θα αποφασίσουν την αποεπένδυση.
Θα πρέπει να μπορεί να υποστηριχθεί η απόφαση εξόδου ενός επενδυτή από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση σε δίκαιη τιμή».
Κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό ο κ. Γεωργάνας τόνισε: «Πρέπει να αποφευχθεί η χρονική συσσώρευση ωριμάνσεων ομολόγων. Η επιτυχία αυτής της αγοράς, συνεπάγεται την ανάγκη εξυπηρέτησης μεγαλύτερου όγκου ομολόγων. Για να μπορεί το επενδυτικό κοινό και οι εταιρείες να ανταποκριθούν ομαλά στις διαδικασίες έκδοσης αλλά και επανέκδοσης, απαιτείται πρόνοια από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά για κλιμάκωση και κατανομή των ωριμάνσεων στο χρόνο».
Ο κ. Βασίλειος Δεληκατερίνης, Πρόεδρος της εταιρείας και CFO του Ομίλου ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες στο έργο έκδοσης του ομολόγου και ιδιαίτερα το επενδυτικό κοινό για την υποστήριξη της έκδοσης.
Υποσχέθηκε δε την τήρηση όλων των υποσχέσεων της έκδοσης, στο ακέραιο.
Ο κ. Χαράλαμπος Γκότσης, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αφού συνεχάρη την εταιρεία, τους αναδόχους και συμβούλους της έκδοσης του εταιρικού ομολόγου δήλωσε: «Όταν υπάρχουν ενδιαφέρουσες επενδυτικές προτάσεις, αυτές αγκαλιάζονται τόσο από τους επαγγελματίες όσο και από το ευρύ επενδυτικό κοινό». Στη συνέχεια σημείωσε ότι: «Το ομόλογο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως πράσινο ομόλογο αφού εκτός της συμβολής του στην ελληνική οικονομία και τη χρηματοδότηση της εταιρείας, έχει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος». Καταλήγοντας τόνισε ότι: «Υπάρχει συσσωρευμένη δυναμική στους λεγόμενους μικρούς εθνικούς πρωταθλητές – μικρές και μεσαίες εταιρείες με σημαντικές επιχειρηματικές επιτυχίες – που αναζητούν χρηματοδότηση των αναπτυξιακών τους προτάσεων αλλά και υποστήριξη των αναγκών ρευστότητάς τους. Εκτιμάται, ότι και αυτές οι εταιρείες μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον τόσο των επενδυτών όσο και των επαγγελματιών για την υποστήριξη των ομολογιακών τους εκδόσεων».

 Σχετικά με την έκδοση του εταιρικού ομολόγου

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι ήταν η Alpha Bank και η Eurobank Ergasias. Ανάδοχοι η Euroxx Χρηματιστηριακή, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμβουλος Έκδοσης η Euroxx Χρηματιστηριακή.
Διατέθηκαν συνολικά 60.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €60.000.000.
Η διάρκεια των ομολογιών είναι 5 έτη με επιτόκιο 3,85.
Η συνολική ζήτηση και ο αριθμός των επενδυτών που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε αντίστοιχα σε €154,4 εκατ. (κάλυψη κατά 2,57 φορές) και 2.881.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 42.000 Ομολογίες (70% του συνόλου) σε Ιδιώτες Επενδυτές ικανοποιώντας το 40,8% της ζήτησης και β) 18.000 Ομολογίες (30% του συνόλου) σε Ειδικούς Επενδυτές ικανοποιώντας το 42,3% της ζήτησης.
Επίσης, από τις 18.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν στους Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 7.920 Ομολογίες.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο σύνδεσμο.

Σχετικά με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΤΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

H ΤΕΡΝΑ ΤΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναλαμβάνει το πλήρες φάσμα των απαιτούμενων ενεργειών και έργων από τη διερεύνηση του διαθέσιμου δυναμικού, το σχεδιασμό, την αδειοδότηση και την κατασκευή, έως και τη λειτουργία, συντήρηση και εμπορική εκμετάλλευση των μονάδων που υλοποιεί.
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δραστηριοποιείται σε όλο το εύρος των τεχνολογιών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα στην ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων, Υδροηλεκτρικών Έργων, Μονάδων Ηλιακής Ενέργειας, καθώς και Μονάδων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Παραγωγής Ενέργειας από απορρίμματα, απόβλητα και βιομάζα.
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, θυγατρική του Ομίλου εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, απολαμβάνει σημαντικά πλεονεκτήματα και συνέργειες από την παρουσία του Ομίλου στην Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική, καθώς και από τη δραστηριότητα εταιρειών του Ομίλου στις κατασκευές, τη βιομηχανική παραγωγή, τις συμβάσεις παραχώρησης, καθώς και τη θερμική παραγωγή ενέργειας.
Η δραστηριοποίηση της εταιρείας υποστηρίζεται από μία στέρεη υποδομή, με βασικά χαρακτηριστικά την υγιή οικονομική διάρθρωση, την ισχυρή εξειδίκευση και τεχνογνωσία, την πλήρη εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και την σε βάθος γνώση του διεθνούς θεσμικού, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ – εκδότης του εταιρικού ομολόγου και μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ιδρύθηκε με σκοπό την επένδυση σε και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και επιχειρήσεων. Πλην την επένδυσή της στις ομολογίες του Ενδοομιλικού Δανείου, δεν έχει άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν δραστηριοποιείται σε καμία αγορά και δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία.

wwww.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS