Νηρεύς: Τη µη διανοµή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016 ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.

Νηρεύς: Τη µη διανοµή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016 ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.
Εγκρίθηκε ο ορισµός του κ Κωνσταντίνου Λαµ̟πρινό̟πουλου ως Μη Εκτελεστικού µέλους 
Τη µη διανοµή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016 ενέκρινε η σημερινή (8/9/2017) Τακτική Γενική Συνέλευση της Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ανακοινώνει ότι στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 8η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου, στο ∆ήµο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 12 Μέτοχοι εκπροσωπούντες 228.679.807 μετοχές σε σύνολο 291.473.307 μετοχών (αφαιρουµένων των 24.061 ιδίων μετοχών), ήτοι ποσοστό 78,45%.
Συζητήθηκαν όλα τα θέµατα της ημερησίας διάταξης σύµφωνα µε τις εισηγήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που είχαν αναρτηθεί στην ε̟πίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας µας α̟πό 16.08.2017, σύµφωνα µε τα ̟προβλε̟πόµενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, ̟παρουσιάζονται τα κατωτέρω:
Θέµα 1: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες Οικονοµικές και Ενοποιημένες Καταστάσεις της χρήσης 2016 (συντεταγµένες κατά τα ∆.Π.Χ.Π) µαζί µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέµα 2: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη µη διανοµή µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2016.
Θέµα 3 : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την α̟παλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών α̟πό κάθε ευθύνη α̟ποζηµίωσης για τα ̟πε̟πραγµένα της χρήσης 1/1/2016- 31/12/2016 καθώς και για τις ετήσιες οικονοµικές και ενοποιημένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Θέµα 4 : Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2017 καθώς και για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού την ERNST & YOUNG και εγκρίθηκε η αµοιβή της.
Θέµα 5: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες, σύµφωνα µε την α̟όφαση της Τακτικής Γ.Σ. του 2016, αµοιβές και αποζημιώσεις στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920 και ̟προενέκρινε τις αµοιβές και α̟ποζηµιώσεις για το χρονικό διάστηµα α̟ό 9/9/2017 έως και 10/9/2018 στα ίδια ε̟πί̟πεδα.
Θέµα 6: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ̟αροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 ̟αρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα µέλη του ∆.Σ. και σε ∆ιευθυντές της εταιρείας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών ̟που ε̟πιδιώκουν ίδιους ή ̟παρεµφερείς σκοπούς.
Θέµα 7: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τρο̟πο̟ποίηση των άρθρων 1,3,6,19,23,30,31-34,41- 43,47,48,51-56 του Καταστατικού ̟προς α̟πλο̟ποίηση και εναρµόνιση του Καταστατικού µε τις κείµενες διατάξεις , ό̟πως αυτές είχαν τεθεί στην διάθεση των κ.κ. µετόχων τηρουµένων των διατυ̟πώσεων δηµοσιότητος.
Θέµα 8 : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισµό του κ Κωνσταντίνου Λαµ̟πρινό̟πουλου ως Μη Εκτελεστικού µέλους και αντίστοιχη αλλαγή της ιδιότητας του στην Ε̟πιτρο̟πή Ελέγχου.
Θέµα 9: ∆ιάφορες α̟ποφάσεις και ανακοινώσεις.
Στο ̟πλαίσιο του θέµατος αυτού ̟πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον ∆/ντα Σύµβουλο:
Α) για τις ενέργειες που έχουν υλο̟ποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 ως ̟προς τον εξορθολογισµό της δοµής του Οµίλου.
Β) για την δια̟πιστωτικού χαρακτήρα οριστική ακύρωση ως προς το µη υλο̟ποιηθέν µέρος του ̟προγράµµατος stock option plan που είχε εγκριθεί α̟πό την Γ.Σ. του 2006 και έχει ήδη καταστεί ανενεργό ε̟πί σειρά ετών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS