Η Γενική Συνέλευση της Q&R ενέκρινε την ίδρυση της Quality and Reliability Cyprus

Η Γενική Συνέλευση της Q&R ενέκρινε την ίδρυση της Quality and Reliability Cyprus
Ποια άλλα θέμτα συζητήθηκαν
Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY  A.E." ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος 3 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 8.039.008 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 31,20% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996,  1.580.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού  δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους  κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.  
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων  έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις  επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως
1) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την ίδρυση της εταιρείας QUALITY AND RELIABILITY CYPRUS LTD και την εξαγορά της εταιρείας Q&R USA LTD.
Έγκυρες ψήφοι 8.039.008 (31,20 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 8.039.008 κατά 0, αποχή 0.
2) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την σύναψη σύμβασης μεταξύ της εταιρείας Q&R USA LTD (100% θυγατρική εταιρεία της QUALITY AND RELIABILITY AE  ) και της εταιρείας ESTIA OPERATIONS USA LTD, στην οποία συμμετέχουν εμμέσως , με ποσοστό 50%,  εταιρείες συμφερόντων των μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη, Νικολάου Πασχαλάκη και Θεόδωρου Καραγιάννη
Έγκυρες ψήφοι 8.039.008 (31,20 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 8.039.008 κατά 0, αποχή 0.
3) Δεν υπήρξε κανένα άλλο θέμα ή/και ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS