Νηρεύς: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στα 88,205 εκατ. ευρώ από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Νηρεύς: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στα 88,205 εκατ. ευρώ  από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές
Στα 88.205.043,60 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Νηρέας μετά την άσκηση δικαιώματος μετατροπής από τους ομολογιούχους
Στα 88.205.043,60 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Νηρέας μετά την άσκηση δικαιώματος μετατροπής από τους ομολογιούχους, συνολικά 56.761 Μετατρέψιμων Ομολογιών.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει, η Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ανακοίνωσε αναφορικά με το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως 2007, τα κάτωθι :
1.Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τους ομολογιούχους  συνολικά 56.761 Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξάνεται κατά ευρώ 755.833,20 και εκδίδονται συνολικά 2.519.444 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 24.10.2017 απόφασή του πιστοποίησε την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. και θα παραδοθούν στους δικαιούχους τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει ευρώ 88.205.043,60 και θα είναι διαιρεμένο 294.016.812 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
4. H Εταιρεία θα ενημερώσει για  την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεώτερη ανακοίνωσή της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS