Πλαστικά Κρήτης: Reverse split στις μετοχές με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 0,42 σε 0,63 ευρώ

Πλαστικά Κρήτης: Reverse split στις μετοχές με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 0,42 σε 0,63 ευρώ
Reverse split, σε αναλογία δύο νέες µετοχές της «Πλαστικά Κρήτης» µε αντικατάσταση τριών παλαιών µετοχών 
Σε reverse split των μετοχών προχωράει η «Πλαστικά Κρήτης» σε αναλογία δύο νέες µετοχές µε αντικατάσταση τριών παλαιών µετοχών.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Η εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των µμετοχών της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2017, αποφάσισε µεταξύ άλλων θεμάτων:
Tην αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε µετοχής από 0,42 ευρώ σε 0,63 ευρώ µε ταυτόχρονη µείωση του συνολικού αριθμού των υφισταµένων µετοχών από 41.068.800 σε 27.379.200 κοινές ονομαστικές µετοχές (reverse split), σε αναλογία δύο (2) νέες µετοχές µε αντικατάσταση τριών (3) παλαιών µετοχών.
Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 136.896 Ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού ποσού υπέρ το άρτιον ώστε το µμετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει στο ποσό των 17.385.792 ευρώ από 17.248.896 ευρώ.
Επίσης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 6.160.320 ευρώ µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 0,225 ευρώ ανά µετοχή, και επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,225 ευρώ ανά µετοχή.
Μετά τις ως άνω πράξεις, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 11.225.472 ευρώ, διαιρούµενο σε 27.379.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,41 ευρώ.
Το Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς - ∆/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. µε την αριθ. Πρωτ. 134125/06-12-2017 (Α∆Α: Ω4ΙΧ465ΧΙ8-ΑΨΠ) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του την 19/12/2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο των ανωτέρω 27.379.200 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, νέας (αρχικής) ονοµαστικής αξίας έκαστης 0,63 ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταµένων 41.068.800 κοινών ονοµαστικών µετοχών και ενηµερώθηκε για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου από 17.248.896 ευρώ σε 17.385.792 ευρώ (µε ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας από 0,63 ευρώ σε 0,635 ευρώ) και την περαιτέρω µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,635 ευρώ σε 0,41 ευρώ, µε επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους ποσού 0,225 ευρώ ανά µετοχή.
Η 20/12/2017 ορίζεται ως η τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσης των 41.068.800 υφισταµένων κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Από την εποµένη εργάσιµη 21/12/2017, παύει προσωρινά η διαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρίας προκειµένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους.
∆ικαιούχοι του reverse split είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 22/12/2017 (record date) για την εν λόγω εισηγµένη εταιρία.
∆ιευκρινίζεται ότι το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου θα υπολογιστεί στο νέο αριθµό των µετοχών όπως θα έχει προκύψει µετά το reverse split.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 28/12/2017 οι 27.379.200 νέες µετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α.
Από την ίδια ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης των µετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε συνδυασµό µε την υπ΄αριθ.26 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες µετοχές θα είναι πιστωµένες στις µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των Μετόχων στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Ως ηµεροµηνία αποκοπής για την επιστροφή κεφαλαίου ορίζεται η 8/1/2018. ∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 9/1/2018 για την εν λόγω εισηγµένη εταιρία.
Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ποσού 0,225 ευρώ ανά µετοχή, ορίζεται η 12/1/2018 και θα πραγµατοποιηθεί µέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως ακολούθως:
1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων µετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα είσπραξης.
2. Με κατάθεση στο ∆ιεθνή Αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυµεί να εισπράττει τα διανεµόµενα ποσά, για τους επενδυτές που δεν επιθυµούν να τα εισπράττουν µέσω των Χειριστών τους.
3. Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεµόµενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω.
Μετά την 30/6/2018, η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου θα γίνεται: α) από το υποκατάστηµα Αθηνών, οδός Προόδου 4, Αιγάλεω, τηλ. 210-5450120, β) από τα γραφεία της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810-308500, fax 2810-381328.
Για την είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα και τον αριθµό της µερίδας Σ.Α.Τ., προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η εξακρίβωση των στοιχείων τους σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του µετοχολογίου.
Θα είναι δυνατή η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τρίτο πρόσωπο, εφόσον προσκοµίζεται εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση µε τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη αρχή.
Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές να απευθύνονται στη ∆/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΟΜΙΛΟΥ 017, Υποδιεύθυνση Αναδοχών και Ειδικών Εργασιών 017Γ, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., τηλ. 210-9477708/818, Ε. Βενιζέλου (Λεωφ. Θησέως) 328-330, τ.τ. 176 75, Καλλιθέα.
Για κάθε πληροφορία, οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Μετόχων της εταιρίας στο 2810 308500».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS