Νηρεύς: Στις 27/12/17 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ

Νηρεύς: Στις 27/12/17 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της «Νηρεύς» θα ανέλθει σε 88.205.043 ευρώ
Στις 27 Δεκεμβρίου 2017 ξεκινάει η διαπραγμάτευση των 2.519.444 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της «Νηρεύς» ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα:
«Η «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 27.12.2017 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο «Χρηματιστήριο Αθηνών» των 2.519.444 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 755.833,20 Ευρώ, λόγω μετατροπής 56.761 ομολογιών σε 2.519.444 μετοχές, από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) της Εταιρίας, έκδοσης 12.07.2007 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 26.10.2015 Συνέλευση των Ομολογιούχων της, βάσει του οποίου κάθε μια (1) ομολογία παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 44,3871 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μια (Λόγος μετατροπής) με δικαίωμα ψήφου, η δε τιμή μετατροπής ορίζεται σε 0,31 Ευρώ ανά μετοχή (Τιμή μετατροπής), σύμφωνα με την από 04.05.2015 απόφαση της Αʼ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την κατ΄ εξουσιοδότηση ληφθείσα από 26.10.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 88.205.043,60 Ευρώ διαιρεμένο σε 294.016.812 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ενώ ο νέος αριθμός των ομολογιών του διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) θα ανέρχεται σε 1.717.598 ομολογίες.
Η ανωτέρω αύξηση που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 24.10.2017 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. 125503/15-11-2017 σχετική ανακοίνωση. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 19.12.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 2.519.444 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.
Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
Βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε 2017/1129 του «Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2017» άρθρο 1 παράγραφος 5) β), η Εταιρεία δεν θα προβεί σε έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου, όπως και τις προηγούμενες φορές «άσκησης δικαιώματος μετατροπής», διότι οι νέες μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με εκείνες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, και για την περίοδο από 21/10/2016 έως 23/10/2017 έχουν μετατραπεί συνολικά 2.734.717 μετοχές ήτοι 0,8649% ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των ήδη εισηγμένων μετοχών της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ (291.282.095 μετοχές).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κορίνα Μελιώτη, Υπεύθυνη μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων τηλ. 210-6698224 e-mail :k.melioti@nireus.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS