Τέρνα Ενεργειακή: Στις 17 Ιανουαρίου 2018 η καταβολή προμερίσματος 0,04 ευρώ

Τέρνα Ενεργειακή: Στις 17 Ιανουαρίου 2018 η καταβολή προμερίσματος 0,04 ευρώ
Στις 17 Ιανουαρίου 2018 θα καταβληθεί το προσωρινό μέρισμα ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Τέρνα Ενεργειακή
Στις 17 Ιανουαρίου 2018 θα καταβληθεί το προσωρινό μέρισμα ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Τέρνα Ενεργειακή, ενώ από τις 10 Ιανουαρίου, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης προμερίσματος.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (21/12/2017) ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τέρνα Ενεργειακή αποφάσισε στις 27 Νοεμβρίου 2017 την διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2017.
Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το προμέρισμα που αντιστοιχεί στις 4.895.464 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι κατά 0,001875 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του προμερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,041875 ευρώ.
Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 15%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ.4 του Ν.4389/2016, το καθαρό πληρωτέο ποσό του προμερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,035594 ευρώ.
Δικαιούχοι του ως άνω προμερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 (record date).
Από την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης προμερίσματος.
Η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK», ως εξής:
1. Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα είσπραξης
2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK».
3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ALPHA BANK», για όσους εκ των Μετόχων στους οποίους, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή του διανεμόμενου ποσού, με την προσκόμιση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι 31-12-2018.
Μετά την 31-12-2018 η πληρωμή του προμερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα.
Προμερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5 ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κα Μαίρη Θεοτοκάτου τηλ. 210 6968429).

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS