Ι. Μυτιληναίος: Μετέφερε στην κατά 100% ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία Frezia τις μετοχές που κατέχει στην Μυτιληναίος

Ι. Μυτιληναίος: Μετέφερε στην κατά 100% ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία Frezia τις μετοχές που κατέχει στην Μυτιληναίος
Ι. Μυτιληναίος: Μετέφερε στην κατά 100% ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία Frezia τις μετοχές που κατέχει στην Μυτιληναίος
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS HOLDINGS SA», με την παρούσα και σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 10(ε) 14 και 21), γνωστοποιεί βάσει της σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 20/12/2017 ότι στις 20/12/2017 πραγματοποιήθηκε εξωχρηματιστηριακή (OTC) μεταφορά 19.201.219 μετοχών άμεσης ιδιοκτησίας του κ. Ιωάννη Μυτιληναίου εκδόσεως της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ως περιγράφεται κατωτέρω.
Ειδικότερα το σύνολο των ανωτέρω μετοχών, ήτοι 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», μεταφέρθηκαν από τον κο Ιωάννη Μυτιληναίο στην ονομαστική τους αξία στην κατά 100% ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία με την επωνυμία «FREZIA LTD», με έδρα την Κύπρο (εφεξής: «FREZIA»).
Διευκρινίζεται δε ότι ο κ. Ιωάννης Μυτιληναίος κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «NIOVAL LTD» με έδρα την Κύπρο (εφεξής: «NIOVAL»), η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της FREZIA και κατά συνέπεια μέσω της ως άνω αλυσίδας ο κ. Ιωάννης Μυτιληναίος έχει τον πλήρη έλεγχο των εταιρειών αυτών.
Συνεπεία των ανωτέρω ουδεμία μεταβολή επήλθε σε επίπεδο απώτερου ελέγχου στα δικαιώματα ψήφου επί των εν θέματι μετοχών, τα οποία εξακολουθούν να ελέγχονται από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο, καθώς ο τελευταίος:
Προ των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών, κατείχε  άμεσα ως φυσικό πρόσωπο συνολικά 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου (ήτοι κατείχε άμεσα ποσοστό 13,44% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας).
Μετά τις εν λόγω συναλλαγές, εξακολουθεί να κατέχει, πλην όμως πλέον εμμέσως κατά την έννοια του άρθρου 10(ε) του Ν. 3556/2007 τον ίδιο ως άνω αριθμό μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», διαμέσου των ελεγχόμενων από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο εταιρειών «FREZIA LTD» και «NIOVAL LTD» (αλυσίδα ελεγχόμενων εταιρειών), ενώ δεν κατέχει πλέον άμεσα μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS