Πλαστικά Κρήτης: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Ιανουαρίου 2018

Πλαστικά Κρήτης: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Ιανουαρίου 2018
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Ιανουαρίου 2018 καλούνται οι μέτοχοι της Πλαστικά Κρήτης
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Ιανουαρίου 2018 καλούνται οι μέτοχοι της Πλαστικά Κρήτης, όπως αναφέρεται στη σημερινή (05/01/2018) ανακοίνωση.
Ειδικότερα, με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της Εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. µέτοχοι της εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης περιοχή ΒΙ.ΠΕ.Η. οδός Ρ, ανώνυµης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Ιανουαρίου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:
1. Παροχή αδείας για τη σύναψη συµβάσεων µεταξύ της εταιρίας και προσώπων που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν 2190/1920.
2. ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS