Στο 4,84% μείωσε το ποσοστό της στην Grivalia η Wellington Management Group

Στο 4,84% μείωσε το ποσοστό της στην Grivalia η Wellington Management Group
Στο 4,84% μείωσε το ποσοστό της στην Grivalia η Wellington Management Group
Η Εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES AΕΕΑΠ (η Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν.3556/2007, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε την 5.2.2018 έμμεσα η εταιρεία «Wellington Management Group LLP» στην Εταιρεία, κατήλθε του ορίου του 5%, όπως γνωστοποιήθηκε προς την Εταιρεία από αυτήν την 6.2.2018.
Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, η εταιρεία «Wellington Management Group LLP» κατείχε την 5.2.2018 έμμεσα, 4.900.116 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ή ποσοστό 4,84% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η «Wellington Management Group LLP» κατείχε επίσης μία  διακανονιζόμενη τοις μετρητοίς Σύμβαση Ανταλλαγής (cash-settled  Swap) TRS επί 2.612
μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό  0,000025% του μετοχικού της κεφαλαίου και η οποία λήγει την 10.5.2020.
Η πλήρης αλυσίδα των ελεγχόμενων οντοτήτων μέσω των οποίων η «Wellington Management Group LLP» κατέχει τις μετοχές και δικαιώματα ψήφου και
/ή χρηματοοικονομικά προϊόντα επί μετοχών της Εταιρείας, είναι η «Wellington Group Holdings LLP», η «Wellington Investment Advisors Holdings
LLP» και η «Wellington Management Company LLP».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS