Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Aegean Airlines: Μέρισμα 0,55 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2017

Aegean Airlines: Μέρισμα 0,55 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2017
Aegean Airlines: Μέρισμα 0,55 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2017
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018, παρέστησαν και ψήφισαν 173 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 55.357.116 μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 71.417.100 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 77,51% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του KN 2190/1920.

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του KN 2190/1920, όπως έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το νόμο στο ΓΕ.ΜΗ και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:https://el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/

Ψήφοι Υπέρ: 55.038.213
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή:  318.903

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διανομής κερδών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Η Τακτική Γ.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διανομή μερίσματος στους μετόχους ανερχομένου στο ποσό των πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (E0,55) ανά μετοχή από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος. H αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 22.05.2018 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 29.05.2018.
H Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Το μέρισμα προέρχεται κατά 0,51 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης του 2017 και κατά 0,04 ευρώ ανά μετοχή από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2013.

Ψήφοι Υπέρ: 55.345.614
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 11.502

ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών, ήτοι της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία Ernst & Young (Ελλάς), με έδρα ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8B, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΕΛΛΑΔΑ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
Ψήφοι Υπέρ: 55.037.504
Ψήφοι Κατά: 709
Αποχή:  318.903

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. με έδρα ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8B, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΕΛΛΑΔΑ, να διενεργήσει τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2018 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2018, όρισε τον κ. Βασίλειο Καμινάρη του  Γεωργίου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 20411, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου του Ιωάννη – Κωνσταντίνου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 16631, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, και ενέκρινε την  αμοιβή τους.

Ψήφοι Υπέρ: 51.729.592
Ψήφοι Κατά: 2.801.034
Αποχή:  826.490

ΘΕΜΑ 5: Προσαρμογή άρθρου 2 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την προσαρμογή  του άρθρου 2 του καταστατικού. Ειδικότερα:
Το άρθρο 2 του Καταστατικού τροποποιείται και επαναδιατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2

1. Σκοπός της Εταιρίας: Ο σκοπός της Εταιρίας είναι: (α) η ανάπτυξη και η οργάνωση δραστηριοτήτων αερομεταφορέα για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των δημόσιων αεροπορικών μεταφορών εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας με τακτικές ή έκτακτες πτήσεις για την μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου και φορτίου, (β) η παροχή υπηρεσιών αεροπορικών εφαρμογών πάσης φύσεως, (γ) παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, (δ) η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή (εν γένει τουριστικής δραστηριότητας) σκοπό, (ε) συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο, (στ) η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε, (ζ) η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά η ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας, (η) η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους και πάσης φύσεως αεροσκαφών, καινούριων ή μεταχειρισμένων μετά των εξυπηρετούντων ταύτα εξαρτημάτων και ανταλλακτικών εγχωρίου παραγωγής ή αλλοδαπής προελεύσεως, (θ) η ίδρυση και εκμετάλλευση ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών, (ι) η απόκτηση, ναύλωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση τουριστικών μέσων ξηράς, θάλασσας ή αέρα, που προορίζονται για την μεταφορά ταξιδιωτών και τουριστών, και (κ) η σύσταση και η λειτουργία εκπαιδευτικών οργανισμών χειριστών αεροσκαφών και προσωπικού θαλάμου επιβατών, και μηχανικών συντήρησης αεροσκαφών, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία για πτητικά και τεχνικά πρότυπα, πτητική και τεχνική ικανότητα και εν γένει πτητικές και τεχνικές λειτουργίες ή η συμμετοχή σε επιχειρήσεις με τον εν λόγω ή παρεμφερή σκοπό, και (λ) η εισαγωγή, προμήθεια, διάθεση και εμπορία ειδών λιανικής και ευρείας κατανάλωσης μέσω διαδικτυακού τόπου και εν γένει ηλεκτρονικών μέσων.
Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης του άρθρου 2,  η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την κωδικοποίηση του καταστατικού με την ενσωμάτωση της παραπάνω τροποποίησης στο ήδη υπάρχον κείμενο του καταστατικού, το οποίο κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει, σε ενιαίο κείμενο.
H Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή του.

Ψήφοι Υπέρ: 55.345.614
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή:  11.502

ΘΕΜΑ 6: Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 και τον Ν. 4403/2016 - τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 1 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την προσαρμογή των άρθρων 17 παρ. 1 και 25 του Καταστατικού στις διατάξεις των Ν. 4308/2014 και Ν. 4403/2016. Ειδικότερα:
Το άρθρο 17 παρ.1 του Καταστατικού τροποποιείται και επαναδιατυπώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 17ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο : Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

Το άρθρο 25 του Καταστατικού τροποποιείται και επαναδιατυπώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 25ο

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.  Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και Εταιρίας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995.
Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ή κατά περίπτωση σύμφωνα με τα άρθρα 134-143 του κ.ν. 2190/1920 και του Κανονισμού (ΕΚ) 1606/2002.  Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν ειδικά θεωρηθεί από :(α) το Διευθύνοντα εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, (β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και (γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
Δημοσιεύσεις: Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1, εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) στην περίπτωση που η έδρα της Εταιρίας είναι εκτός περιοχής Δήμου Αθηναίων σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα που εκδίδεται στο Νομό όπου έχει την έδρα της.
Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων των άρθρων 17 παρ. 1 και 25,  η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κωδικοποίηση του καταστατικού με την ενσωμάτωση των ως άνω τροποποίησεων στο ήδη υπάρχον κείμενο του καταστατικού, το οποίο κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει, σε ενιαίο κείμενο.
H Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή του.

Ψήφοι Υπέρ: 55.318.677
Ψήφοι Κατά: 26.937
Αποχή:  11.502

ΘΕΜΑ 7:  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία το νέο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με τριετή θητεία, ορίζοντας τα  εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.
Ειδικότερα το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελούν τα κάτωθι πρόσωπα κατ' αλφαβητική σειρά:

κ. Βασιλάκης Γεώργιος – μη εκτελεστικό μέλος
κ. Βασιλάκης Ευτύχιος – εκτελεστικό μέλος                       
κ. Βασιλάκης Θεόδωρος – εκτελεστικό μέλος
κ. Γερογιάννης Δημήτριος – εκτελεστικό μέλος                
κ. Δαυίδ Αναστάσιος – μη εκτελεστικό μέλος
κ. Ιωάννου Χρήστος – μη εκτελεστικό μέλος
κ. Καλαμάτας Κωνσταντίνος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
κ. Κωνσταντακόπουλος Αχιλλέας- μη εκτελεστικό μέλος
κ. Λασκαρίδης Παναγιώτης – μη εκτελεστικό μέλος
κ. Μακρίδης Αλέξανδρος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
κ. Νανόπουλος Νικόλαος - Γεώργιος – μη εκτελεστικό μέλος
κ. Πιζάντε Βίκτωρ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ψήφοι Υπέρ: 50.540.450
Ψήφοι Κατά: 4.802.191
Αποχή:  14.475

ΘΕΜΑ 8: Ορισμός νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:
1) Νικόλαος Γεώργιος Νανόπουλος  - μη εκτελεστικό μέλος
2) Αλέξανδρος Μακρίδης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3) Κωνσταντίνος Καλαμάτας - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ψήφοι Υπέρ: 54.890.702
Ψήφοι Κατά: 454.912
Αποχή:  11.502

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σύνολο των αμοιβών ποσού E1.500.000 για το έτος 2017, που καταβλήθηκαν σε δύο εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τους κ.κ.  Θεόδωρο Βασιλάκη – Πρόεδρο Δ.Σ. και Ευτύχιο Βασιλάκη – Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Η Τακτική Γ.Σ. της 10ης Μαΐου 2017 είχε προεγκρίνει συνολικά για τα δύο ως άνω εκτελεστικά μέλη όριο αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 μέχρι του συνολικού ποσού του E1.500.000. Επίσης αποφασίστηκε η προέγκριση συνολικά για το έτος 2018 και κατά ανώτατο όριο αμοιβών εκ των καθαρών κερδών, των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., ποσού  E1.500.000, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/20.
Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση αμοιβών Δ.Σ. ποσού  E12.000 για το έτος 2017 για κάθε ένα εκ των τριών μελών του Δ.Σ. κ.κ.  Αλέξανδρου Μακρίδη, Νικολάου - Γεωργίου Νανόπουλου και Κωνσταντίνου Καλαμάτα για τις υπηρεσίες τους στην τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, οι οποίες θα καταβληθούν μετά την  έγκριση της παρούσας Γ.Σ.
Επιπλέον, αποφάσισε την προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. ποσού E12.000 για το έτος 2018 για κάθε ένα εκ των τριών μελών του Δ.Σ. κ.κ. Αλέξανδρου Μακρίδη, Νικολάου - Γεωργίου Νανόπουλου και Κωνσταντίνου Καλαμάτα για τις υπηρεσίες τους στην τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Ψήφοι Υπέρ: 52.050.485
Ψήφοι Κατά: 3.249.729
Αποχή:  56.902

ΘΕΜΑ 10: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης