Moody's: Στο Caa2 η αξιολόγηση της Παγκρήτιας, όπως και των 4 συστημικών τραπεζών

Moody's: Στο Caa2 η αξιολόγηση της Παγκρήτιας, όπως και των 4 συστημικών τραπεζών
Υγιές χαρακτηρίζει η Moody's το χρηματοδοτικό προφίλ της Παγκρήτιας, χωρίς εξάρτηση από τον ELA
Με την αξιολόγηση Caa2 άρχισε την κάλυψη της Παγκρήτιας Τράπεζας ο οίκος αξιολόγησης Moody's, σημειώνοντας ότι οι προοπτικές είναι σταθερές.
Ειδικότερα, στην πρώτη αξιολόγηση της Παγκρήτιας από τον οίκο Moody's, η μακροπρόθεσμη διαβάθμιση διαμορφώνεται στο Caa2 και η βραχυπρόθεσμη (BCA) στο caa3.
Η διαβάθμιση στο BCA αντικατοπτρίζει ορισμένες θεμελιώδεις πιστωτικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού επιπέδου προβληματικών δανείων σε συνδυασμό με τους σχετικά αδύναμους δείκτες κανονιστικού κεφαλαίου, τα οποία όμως εξισορροπούνται από το ευνοϊκό προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας και τα θετικά αποτελέσματα των κερδών σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
Επιπρόσθετα, η διαβάθμιση της τράπεζας οφείλεται κυρίως στην ισχυρή αποταμίευσή της στην εγχώρια αγορά, η οποία, σύμφωνα με την ανάλυση LGF της Moody's, παρέχει σχετικά καλή προστασία στους μεγαλύτερους πιστωτές και στους προτιμητέους καταθέτες σε πιθανό αρνητικό σενάριο.

Αιτιολόγηση αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του BCA της Παγκρήτιας λαμβάνει υπόψη το σχετικά χαμηλό δείκτη Common Equity Tier 1 (CET1) το οποίο ήταν 9,4% το Δεκέμβριο του 2017, το χαμηλότερο μεταξύ των εγχώριων ομόλογων τραπεζών, αλλά πιθανότατα θα αυξηθεί το 2018, και τον υψηλό όγκο των προβληματικών δανείων, το οποίο ανέρχεται στο 55,4% των ακαθάριστων δανείων.
Επιπλέον, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας επηρεάζεται από τα υψηλά ποσοστά αναβαλλόμενου φόρου (DTA), ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 46 εκατ. ευρώ είναι επιλέξιμα για μετατροπή σε αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Αυτό αντιπροσωπεύει το 38% περίπου του CET1.
Μάλιστα, η Moody's δεν λαμβάνει υπόψιν τα DTAs ως tangible common equity, λόγω της αδύναμης φερεγγυότητας του κράτους, ένα χαρακτηριστικό που είναι κοινό για όλες τις ελληνικές τράπεζες.
Επίσης, η τράπεζα, η οποία είναι η μικρότερη από όλες τις υπό αξιολόγηση ελληνικές τράπεζες, με μερίδιο αγοράς της τάξης του μόλις 0,5% σε εθνικό επίπεδο, δήλωσε ότι το Δεκέμβριο του 2017 το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) μειώθηκε στο 61,6%, από το 63,6% τον Δεκέμβριο του 2016.
Η κάλυψη των προβλέψεων για τα εν λόγω προβληματικά δάνεια είναι σχετικά χαμηλή, στο 38% το Δεκέμβριο του 2017, γεγονός που θα δυσχεράνει την τράπεζα να μειώσει / να διαχειριστεί αυτόν τον υψηλό όγκο NPEs, μέσω διαγραφών ή πωλήσεων.
Παράλληλα, το BCA της τράπεζας λαμβάνει υπόψη την πρόκληση να επεκταθεί και να διαφοροποιήσει τα κέρδη της, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα καθαρά έσοδα από τόκους, και να διαχειριστεί καλύτερα τη ρευστότητα της.
Η αξιολόγηση των καταθέσεων, του CRR και του CRA λαμβάνουν υπόψη τις πρόσφατες βελτιώσεις του προφίλ χρηματοδότησης, μέσω της πλήρους εξάλειψης της βοήθειας έκτακτης ρευστότητας (ELA) από τον Δεκέμβριο του 2017.
Το γεγονός ότι η τράπεζα χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω καταθέσεων πελατών, δεδομένου του σχετικά ισχυρού franchise στην Κρήτη, χωρίς τη χρήση οποιασδήποτε χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα ή μέσω διατραπεζικών repos, ωφελεί σημαντικά τις ανώτερες υποχρεώσεις και τους πιστωτές αντισυμβαλλομένου.

Προοπτικές

Οι προοπτικές για τις καταθέσεις της τράπεζας είναι σταθερές, εξισορροπώντας την απόδοση των κερδών σε συνδυασμό με ένα καλό franchise στην τοπική αγορά, έναντι της χαμηλής ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, με πολύ υψηλά επίπεδα NPE και σχετικά χαμηλή κάλυψη προβλέψεων.

Τι μπορεί να αλλάξει την αξιολόγηση

Με την πάροδο του χρόνου, θα μπορούσε να προκύψει άνοδος των καταθέσεων λόγω της βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση και διαφοροποίηση των κερδών.
Οι ισχυρότερες θεμελιώδεις αρχές της τράπεζας, όπως η βελτίωση της κεφαλαιακής βάσης, η ποιότητα του ενεργητικού, η κερδοφορία και η χρηματοδότηση μέσω περισσότερων καταθέσεων πελατών, θα έδιναν επίσης ανοδική ώθηση.
Στον αντίποδα, πιέσεις προς τα κάτω πιθανόν να προέλθουν από τη σημαντική επιδείνωση των εγχώριων συνθηκών λειτουργίας στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη.
Η υποβάθμιση της ποιότητας του ενεργητικού, που απορρέει είτε από την αποδυνάμωση του πιστωτικού προφίλ των μεγάλων εγχώριων πελατών της τράπεζας είτε από σημαντική υποβάθμιση της κεφαλαιοποίησης, της κερδοφορίας και της ρευστότητας λόγω εγγενών παραγόντων, θα ασκούσε αρνητική πίεση αξιολόγησης.

Αναλυτικά οι αξιολογήσεις της Παγκρήτιας Τράπεζας

- Βασική πιστοληπτική αξιολόγηση: caa3
- Προσαρμοσμένη αξιολόγηση πίστωσης βάσης: caa3
- Μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις τραπεζικών καταθέσεων (εγχώριο και ξένο νόμισμα): Caa2 Σταθερό
- Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις (εθνικό και ξένο νόμισμα): NP
- Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση κινδύνου αντισυμβαλλομένου (εγχώριο και ξένο νόμισμα): B3
- Βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση κινδύνου αντισυμβαλλομένου (εθνικό και ξένο νόμισμα): NP
- Μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου: B3 (cr)
- Βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου: NP (cr)
- Outlook: Σταθερό

Η Pancreta Bank εδρεύει στην Κρήτη και έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία 1,5 δισ. Ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2017.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS