Μινωικές Γραμμές: Χωρίς επιφύλαξη η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2017

Μινωικές Γραμμές: Χωρίς επιφύλαξη η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2017
Χωρίς επιφύλαξη ήταν το συμπέρασμα της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας Μινωικές Γραμμές για τη χρήση 2017
Χωρίς επιφύλαξη ήταν το συμπέρασμα της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Μινωικές Γραμμές για τη χρήση 2017.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (29/8/2018) ανακοίνωση, η εταιρεία Μινωικές Γραμμές, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών [ενότητα 4.1.3.1] γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια του άρθρου 65A του ν. 4174 / 2013 διενεργήθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος από τον νόμιμο Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017 και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS