ΕΥΑΘ: Αύξηση 11% στα καθαρά κέρδη α' εξαμήνου 2018

ΕΥΑΘ: Αύξηση 11% στα καθαρά κέρδη α' εξαμήνου 2018
O κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των €39.396
Αύξηση καθαρών κερδών της τάξης του 11% παρουσίασε το α' εξάμηνο του 2018 η ΕΥΑΘ, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Πιο συγκεκριμένα:

- O κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των €39.396 έναντι € 37.695 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €1.701 ή 4,51%.
- Τα προ Φόρων Κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν στην περίοδο του 2018, στο ποσό των € 14.989 έναντι € 14.085, σημειώνοντας αύξηση €904 ή 6,42%.
- Τα μετά Φόρων Κέρδη, διαμορφώθηκαν σε €10.829 από €9.695, σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.134 ή 11,69%.
- Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο, σε € 17.206 έναντι € 16.302 σημειώνοντας αύξηση κατά €904 ή 5,55%.
- Τα συνολικά έξοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €1.457 ή 5,82 %, το οποίο οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αμοιβών προσωπικού λόγω της πρόσληψης των 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ.
- Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους €74,1 εκατ. αυξημένα κατά 13,63%, κυρίως λόγω της καταβολής του μερίσματος μετά την 30/06/2018.
- Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 30/06/2018 σε € 165,2 εκατ.
 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS