Νηρεύς: Συντονισμός παλαιών μετόχων στις διαπραγματεύσεις με την Amerra

Νηρεύς: Συντονισμός παλαιών μετόχων στις διαπραγματεύσεις με την Amerra
ηρέας: Μερίδα των βασικών μετόχων της εισηγμένης, ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους να ενεργούν συνδυασμένα και από κοινού σε ότι αφορά τις συζητήσεις με την Amerra Capital Management
Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Α ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι στις  5/10/2018 έλαβε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των μετόχων  Αριστείδη Μπελλέ, Νικολάου Χαβιάρα, Καλλιόπης Χαβιάρα, TEMPLE TRADING LIMITED, LINNAEUS CAPITAL PARTNERS B.V., Παντελή Λαμπρινούδη, Γεωργίας Λαμπρινούδη την συνημμένη ανακοίνωση:
"Οι μέτοχοι της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. :
1. Αριστείδης Μπελλές, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 10.893.498 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,6982% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.",
2. Νικόλαος Χαβιάρας, μέτοχος  μειοψηφίας, κάτοχος 4.343.563 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,4773% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",
3. Καλλιόπη Χαβιάρα, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 209.122 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,071% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",
4. TEMPLE TRADING LIMITED, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 3.540.603 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,2042% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",
5. LINNAEUS CAPITAL PARTNERS B.V., μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 16.160.734 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,4965% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",
6. Παντελής Λαμπρινούδης, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 687.908 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,234% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",   και
7.  Γεωργία Λαμπρινούδη, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 247.739 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,084% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",  
ανακοινώνουν ότι δυνάμει του από 4 Οκτωβρίου 2018 συμφωνητικού, συμφώνησαν να ενεργούν συνδυασμένα και από κοινού (en block) σε ότι αφορά τις ενδεχόμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την πώληση στην εταιρεία Amerra Capital Management LLC του συνόλου των μετοχών που τα συμβαλλόμενα μέρη κατέχουν στην εισηγμένη εταιρεία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS